دانلود رایگان

دانلود پروژه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پروژه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان

دانلود رایگان دانلود پروژه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي انگليسي زبان عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري .......................................................................... 2
تكواژهاي اوليه ديگر .............................................................................................. 5
افعال معين ......................................................................................................... 5
پسوندهاي صفت و اسم ...................................................................................... 6
يادگيري قانون صرفي و جنبه هاي ديگر زبان ................................................................ 7
تحول شكل جمله .......................................................................................... 10عناصر جمله .......................................................................................................... 11
تحول عبارت اسمي ............................................................................................ 11
تحول عبارت فعلي ............................................................................................. 13
زمان و ارجاع .................................................................... 19
انواع جمله ........................................................................................................... 23
شكل جمله خبري ............................................................................................... 24
شكل جمله پرسشي ............................................................................................ 29
شكل جمله امري ................................................................................................ 35
شكل جمله منفي.................................................................................................. 36
درونه گيري و ربط .......................................................................................... 41درونه گيري عبارتي ................................................................................................. 43
درونه گيري مصدري ............................................................................................ 44
درونه گيري اسم فعل .......................................................................................... 45
درونه گيري بند وابسته ........................................................................................ 46
ربط بندي ............................................................................................................ 51
خلاصه .................................................................. 57
تحول واجشناختي ......................................................................................... 58فرايندهاي واجشناختي ............................................................................................ 60
فرايندهاي ساختار هجايي .................................................................................... 60
فرايند همگوني ................................................................................................... 63
فرايندهاي جانشيني ............................................................................................. 64
فرايندهاي چندگانه .............................................................................................. 66
درك و توليد ...................................................................................................... 67
خلاصه .............................................................................................................. 68
نتيجه گيري ...................................................................................................... 69مباحثه ..................................................... 70
خودآزمايي ..................................................................... 71
تحول معناشناختي و كاربرد زبان در افراد مدرسه رو و بزرگسال ............ 73
اهداف فصل ................................................................................................... 74تحول كاربرد شناختي.................................................. 79
داستانها ................................................................................................................ 80
تحول داستانها .................................................................................................... 83
تحول دستور زبان قصه ............................................................................89
تفاوتهاي داستان ................................................................................................. 96
تواناييهاي محاوره اي .............................................................................................. 100
كاربردهاي زبان .................................................................................................. 101
شروع و حفظ موضوع ........................................................................................ 105
رابط ها و جداكننده ها ........................................................................................... 106
درخواستهاي غير مستقيم ..................................................................................... 107
اصلاح گفتگو ..................................................................................................... 110
اصطلاحات اشاره اي ............................................................................................ 111
تفاوتهاي جنسيتي ................................................................................................... 112
كاربرد واژه ها ..................................................................................................... 113
سبك گفتگو ....................................................................................................... 114
تحول ................................................................................................................ 118
نتيجه ................................................................................................................. 120
خلاصه ................................................................................................................. 122


...........
عوامل تعيين كننده مراحل يادگيري
ارتباط شناختي بين پيچيدگيهاي معنايي و نحوي اين تكواژ هاست كه كليد مراحل تحول است، نه بسامد كاربرد آنها در گفتار بزرگسال. پيچيدگيهاي نحوي و معنايي زماني آشكار مي شوند كه به مراحل يادگيري در زبانهاي ديگر توجه كنيم. براي مثال، مفهوم واقعي جمع (يك و بيشتر از يك) واقعاً ساده است و كودك آن را به سرعت فرا مي گيرد؛ با اين وجود، نشانه گذاري جمع در عربي مصري بسيار پيچيده مي باشد و استثناهاي زيادي در آن وجود دارد. در مقايسه با پيش دبستاني هاي انگليسي زبان، اكثر نوجوانان مصري همچنان در رابطه با جمع مشكل دارند.
تفاوت جنسيت نيز مي تواند مشكل ساز باشد. در زبان انگليسي، مانند زبان فرانسوي، تنها دو جنسيت، مرد و زن، وجود دارد؛ با اين وجود، اكثر واژه هاي انگليسي براي جنسيت نشانه گذاري نشده اند. فولاني ، كه يك زبان نيجري- كنگويي است، حدوداً شامل دوازده جنسيت مي باشد. به علت پيچيدگي معنايي و نحوي اين شكلها، كودكان فولاني زبان، نسبت به كودكان انگليسي زبان، نشانه هاي جنسيت را در مدت زمان طولاني تري فرا مي گيرند.
تحول صرفي اوليه فعل امكان دارد به جنبه هاي معنايي زير ساختي فعل مربوط باشد (بلوم ، ليفتر و هيفتز ، 1980). كودك به تدريج مراحل نخستين افعال عمومي و غير اختصاصي نظير make,go,do را فرا مي گيرد. با گسترش فراگيري اين نوع افعال، نشانه هاي صرفي به سرعت ظاهر مي شوند؛ در نتيجه يادگيري صرفي اوليه، ممكن است به صورت واژه به واژه باشد. در مقابل، احتمال دارد كه افعال اختصاصي تر نشانه گذاري نشده باشند.
به نظر مي رسد مفهوم واقعي زمان فعل عامل مهمي براي نشانه گذاري باشد. براي مثال، زمان حال استمراري مربوط به افعالي مي باشد كه نشانگر واقعه اي مستمر هستند، مانند رانندگي كردن در جمله من دارم رانندگي مي كنم ؛ اما در مورد افعالي كه نشانگر واقعه اي منفصل مي باشند، به كار نمي رود، مانند شكستن يا افتادن در جمله فنجان از دست من افتاد و در مقابل زمان گذشته در مورد افعال اخير بكار مي رود. كاربرد صرفي اوليه محدود است.
يادگيري صرفي مستلزم تفكيك درست واژه ها به تكواژها و طبقه بندي معنايي صحيح آنها مي باشد. در صورت تفكيك كمتر از حد، واژه يا عبارت به تعداد مناسبي از تكواژها تجزيه نخواهد شد. نتيجه، ابداع جملاتي مانند "He throw-uped at the party" يا "I Linke jump-roping" خواهد بود. مثال خوب ديگر، روش يادگيري الفبا مي باشد: "...J,k,Elemeno, p,Q,..." در تفكيك بيش از حد، كودك تكواژهاي بسيار زيادي را به كار مي برد، مانند "Daddy, you’re interring-upt me!".
پسرم، تد، به افراد بزرگسال dolts مي گفت. او واژه adult را بيش از حد به حرف تعريف "a" و واژه ي dolt تفكيك مي كرد. به عقيده تعدادي از دوستانم، شايد پسرم تيزبين تر از ما كه به او امتياز حيات داديم، باشد!
در همه زبانها، كودكان تكواژها را به شيوه مشابهي ياد نمي گيرد. در زبانهاي چند تكواژي مانند موهاوك ، زبان بومي كبك جنوبي و نيويورك شمالي، در ابتدا كودكان واژه هايي را كه شامل تكواژهاي زيادي هستند، به جاي تكواژ به هجا تقسيم مي كنند (ميتوم ، 1980). اين كودكان احتمال دارد به هجاهاي تكيه دار بيشتر از تكواژها توجه كرده و آنها را بيان كنند. به هر حال در انگليسي تحول صرفي مهمتر است.
قوانين صرفي به نوع و طبقه ي واژه ها مربوط مي باشند. از اين رو، -ing فقط با افعال كنشي بكار مي رود. در صورت طبقه بندي اشتباه، امكان بروز خطا وجود دارد. احتمال دارد كودك پيشوندها و پسوندهاي صرفي نامناسبي را به كار ببرد، مانند نمونه ي ذيل:
كاربرد اسم به عنوان فعل I’m jelling my bread
در حاليكه به طور معمول مي گوييم "buttering my bread"
كاربرد ضمير به عنوان اسم I got manys
كاربرد صفت به عنوان قيد He runs fastly
اغلب اين اشتباهات نشان دهنده محدوديت خزانه واژه هاي توصيفي كودك مي باشند. يكي از موارد جالب به پسرم، جيسون، مربوط مي شود كه بعد از يك خواب نامنظم گفت "I hate nightmaring".
طبقه بندي كمتر از حد، در صورت به كار بردن قانون طبقه اي براي زير طبقات رخ مي دهد، مثل -ed، نشانه گذشته با قاعده، روي افعال بي قاعده. مثالهاي ديگري در ذيل آمده اند:
(كاربرد نادرست s، نشانه جمع، روي يك اسم جنس) I saw too many polices.
(كاربرد نادرست -ing، نشانه حال استمراري، روي فعل حالت) I am hating her.
سرانجام، در طبقه بندي بيش از حد، كودك يك تكواژ محدود را براي واژه هاي ديگر به كار مي برد، مانند unsad و unbig. اكثر گفته هاي خنده دار كودكان ناشي از اشتباه در تفكيك يا طبقه بندي هستند.
تكواژهاي اوليه ديگر
تكواژهاي ديگر در چارچوب مراحل براون ظاهر و فرا گرفته مي شوند، اما براون جزئيات را مطالعه نكرده است؛ در نتيجه آگاهي ما از اكتساب آن مراحل اندك است.
افعال معين
افعال معين، يا كمكي، در انگليسي را مي توان به صورت اصلي، مثل have,be و do، يا به صورت ثانويه (وجهي، ساختي) مثل may,can,shall, will و must دسته بندي نمود. به طور كلي، افعال كمكي صرفاً براي سئوالي كردن جمله با فاعل جابجا مي شود يا شكلهاي منفي را ايجاد مي كنند. نمونه هايي از شكلهاي كمكي در ذيل آمده اند:
(شكل جابجا شده Are you running in the race?
گفته "you are running ..." )
(شكل جابجا شده گفته What have you done?
"you have done ...?")
(شكل منفي) I can’t help you.
(شكل منفي) I may not be able to go.
فعل ربطي (to be) از اين قانون مستثناست، چون هم مي تواند جابجا شود و هم صورت منفي بسازد، مانند "Is she sick?" يا "This isn’t funny".
علاوه بر اين، افعال كمكي براي تاكيد و اجتناب از تكرار در پاسخ هاي كوتاه كه در آنها اطلاعات اضافي حذف مي شوند، كاربرد دارند. براي مثال، وقتي سئوال مي شود كه "Who can go with me?" پاسخ دهنده با پاسخ كوتاه "I can" از تكرار اجتناب مي كند. به منظور تاييد يك گفته نيز گوينده ممكن است بگويد "I do like to dance".
تنوع زيادي در فراگيري افعال كمكي وجود دارد. جدول 5/10 سنيني را نشان مي دهد كه در آنها 50 درصد كودكان شروع به كاربرد افعال كمكي انتخابي مي كنند. اكثر كودكان افعال كمكي have, do و will را تا سن چهل و دو ماهگي بكار مي برند.

................
122 صفحه فایل Word


تحقیق


پروژه


ارائه


مقاله


علوم انسانی


روانشناسی و علوم تربیتی


دانلود پروژه بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه دات کام

مرجع دانلود ... پروژه دات کام در سال 1392 به عنوان بهترین وب سایت علمی فارسی زبان در ...

پایان نامه کار تحقیقی و کلیه تحقیق ها به - لیست …

... نساجيرديف/كد عنوان پروژه ... بررسي يك ... بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك ...

53. kuohsarean.monoblog.ir - كوهساران

-پروژه بررسي مراحل ... مراحل رشد زبان در يك كودك ... نوشتاري در آموزش زبان انگليسي

نسيم رايان - nasimafzar.monoblog.ir

... مراحل رشد زبان در يك كودك ... دانلود پروژه آمار بررسي سطح ... دوم زبان انگليسي 2 ...

28. 7 . shamdunipc.monoblog.ir - شمعدوني

-پايان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك ... -پروژه بررسي زبان ... زبان انگليسي در ...

مقاله درباره بررسي مشكلات آموزش زبان دوم (عربي) - …

... با درس زبان انگليسي در مدرسه ... هاي رشد زبان و ... يك كودك فارس‌زبان همان ...

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا

پاورپوینت نشانه های تاخیر رشد در کودک نوپا شامل 32 اسلاید است و برای ... دانلود فایل ...

پاورپوینت آشنایی کامل با برنامه نویسی همروند - …

مقاله بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك طبيعي ... در نظام حقوقي; دانلود ... پروژه آشنایی با ...

دانلود پروژه روانشناسی وعلوم تربیتی بررسی باورها …

دانلود پروژه روانشناسی وعلوم تربیتی بررسی باورها و اعتقادات از زایمان تا 7 سالگی کودک

76. 3 . kianplusr.monoblog.ir - كيان پلاس

-پايان نامه بررسي مراحل رشد زبان در يك كودك ... انگليسي-پروژه بررسي ... -دانلود پروژه ...

سورس کد پروژه نرم افزار محاسبه گر عدد و وام

آموزش گام به گام ویژوال بیسیک 2015 (Visual Basic 2015) به زبان ساده - بخش اول

دانلود پروژه سوپر مارکت با قابلیت اتصال به دستگاه پوز به زبان vb.net

پروژه پایانی مدیریت کتابخانه دانشگاه همراه با مستندسازی

شبیه سازی سیستم کتابخانه

سورس کد برنامه نویسی ویژوال بسیک املاک نوین

سورس برنامه n وزیر در vb.net با رابط گرافیکی

داروخانه با وب

مدیریت فروشگاه با VB

مدیریت هتل با VB

سیستم صدور بلیط با VB

مدیریت کتابخانه با نرم افزار مریم

جزوه آموزش بسکام آی وی آر به زبان ساده-BASCOM AVR

پردازش تصویر - تبدیل تصویر رنگی به سیاه و سفید

برنامه تبدیل اعداد به معادل حروفی آن (فارسی) همراه با سورس ویژوال بیسیک

Visual Basic.net

فروشنده دوره گرد با الگوریتم ژنتیک vb.net

کد در برنامه متلب برای محاسبه تعیین تابع خود همبستگی و چگالی طيفی میانگین شتاب نگاشتها

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش تجزیه‏ ی ال یو LU درMATLAB

شبیه سازی اینورتر کنترل جریان با کنترل باند هیسترزیس

کد متلب تنظیم کنترل کننده PID به روش زیگلر-نیکولز در نرم افزار متلب

کد متلب حل معادله لاپلاس دو بعدی با روش تفاضل محدود

کتاب راهنمای کد نویسی متلب برای مواد مرکب

کد مورد استفاده در برنامه متلب برای محاسبه تعیین زمان موثر شتاب نگاشتها

شبیه سازی کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس دائم(PMSM) در متلب

شبیه سازی اینورتر سه سطحی NPC با کنترل جریان پسماند(هیسترزیس)

کنترل فازی موتور یونیورسال

دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی مکانیک رفتار دینامیکی پیزوالکتریک و پیزومگنت ها 144صفحه

دانلود فایل تحقیق پایان نامه کشاورزی /گیاهان آپارتمانی 60 صفحه

حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش حذفی گاوس - جردن در MATLAB