دانلود رایگان

تحقیق درباره بودجه ایران 71 ص - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان تحقیق درباره بودجه ایران 71 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 70تحقیق


درباره


بودجه


ایران


71


ص


تحقیق درباره بودجه ایران 71 ص


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق درباره بودجه ایران 71 ص - سایت تحقیق مقاله پروژه

تحقیق درباره بودجه ایران 71 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل
word و قابل ویرایش و پرینتتعداد صفحات: 70 1- مقدمهبا توجه به خصوصيات
متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته
، در ادبيات مربوط به بودجه‌ريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد
سياست ...

تحقیق در مورد بودجه ایران 71 ص - ll9

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش
و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 71 صفحه قسمتی از متن .doc : دانشگاه آزاد اسلامی واحد
مشهد عنوان : ] استاد راهنما : جناب آقای محمد مهدی برادران خلخالی دانشجو : اسماعیل اناوی
زمستان 87 1- مقدمه با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي
صنعتي ...

بایگانی‌های دانلود تحقیق در مورد بودجه ایران 71 ص - yBook.ir

تحقیق در مورد بودجه ایران ۷۱ ص. نویسنده : yBook; ۹۶/۰۸/۲۰. مطلبي که در اين بخش
براي شما آماده شده است با عنوان " تحقیق در مورد بودجه ایران 71 ص " مي باشد. در اين
سايت هزاران فايل و کتاب الکترونيکي با موضوعات درسي و آموزشي مانند مقاله پروژه
جزوه ... ادامه.

اصل مقاله

ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ درﺑـﺎره. ي ﺑﻬـﺎي ﺗﻤـﺎم. ﺷﺪه ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي دوﻟﺘـﯽ، ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ.
اﻗﺪاﻣﯽ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ. ﺑﻨـﺪي. ﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽ و اﺻـﻞ. 44. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ. ﺳﺎزي ﺑﺨـﺶ.
ﻫـﺎي. دوﻟﺘــﯽ را ﺑــﺎ ﺷﮑــﺴﺖ ﻣﻮاﺟــﻪ ﮐــﺮده اﺳــﺖ . ﺑﻨــﺎﺑﺮاﯾﻦ،. ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿـﺎده. ﺳـﺎزي ﯾـﮏ ﻧﻈـﺎم ﻫﺰﯾﻨـﻪ.
ﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ،. ﺿﺮوري و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. ﺳﺪر . در اﯾﺮان. ،. ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈـﯿﻢ ﺑﺨـﺸﯽ از ﻣﻘـﺮرات.

فصلنامه برنامه ريزي و بودجه، شماره 101 - Magiran

فصلنامه برنامه ريزي و بودجه. ISSN 2251-9092 فصلنامه فرهنگي، اقتصادي، مسائل
اجتماعي داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) سال يازدهم، شماره 101، بهمن و اسفند
1385 ...

بررسی سهم و آثار درآمدهای نفتی در منابع بودجه کل کشور

چکیده تحقیق: تحقیق حاضر تحت عنوان. » بررسی سهم و آثار درآمدهای نفتی در منابع
بودجه کل کشور طی سااههای. 7831. –. 7831. « با هدف بررسی میزا. ن وابستگی بودجه
...... ص آن باه طاور. ک. ارآمد. ه. ت محصوهی بودن ساختار اقتصاد ایران )نفت( و وابستگی
کل اقتصاد به درآمدهای نفتی باه ویاژه. وابستگی شدید بودجه دوهت باه درآمادهای نفتای
و ...

قانون محاسبات عمومي كشور

ﻫﺎي ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪ ﻋﻤﻮﻣﯽ. و ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﺎري و ﻋﻤﺮاﻧﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎي
اﺟﺮاﺋﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮ. اﻧﺪ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﻧﺠﺎم دﻫﺪ . -2. ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ
درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر . -3. ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﻮق در ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر.
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺸﻮد . ﻣﺎده. )2. وزارﺗﺨﺎﻧﻪ واﺣﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ. ﻪ. ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﯾﺎ ﺑ.

سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران؛ چگونگی، فرایند و عوامل ...

1- احمدی، حمید (1379) قوم و قوم گرایی در ایران، تهران: نشر نی، ص51. 2- حق پناه،
جعفر (1377) «جامعه مدنی و گروه‌های قومی در ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2،
سال 1. 3- سالنامه آماری استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان (1376) تهران‌:
سازمان برنامه و بودجه، صفحات مختلف. 4- سند برنامه سوم توسعه اقتصادی. 5- سند
برنامه سوم ...

جنبش مشروطه ایران - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مجاهدین مشروطه به کسانی گفته می‌شد که در جریان جنبش مشروطه ایران مسلحانه با
نیروهای دولتی و مستبدین مبارزه می‌کردند. ... ملک‌زاده فهرستی از اعضای انجمن باغ
میکده را که سلیمان خان میکده به او داده بود را در کتاب زندگانی ملک المتکلمین آورده،
نگاشتن مقالات بی امضاء در خصوص فایده‌های مشروطیت، سیر دادن سید محمد طباطبایی
و سید ...

متن کامل لایحه بودجه ۷۸۳هزار میلیارد تومانی سال ۹۳ کل کشور ...

8 دسامبر 2013 ... خبرگزاری تسنیم: متن کامل لایحه بودجه سال آینده کل کشور توسط خبرگزاری
تسنیم منتشر شد. ... برنامه پنجم توسعه جمهوری « ص» 530000 جدول شماره ( 9) این
قانون به دستگاه ذی ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند
اسلامی ایران برای طرحها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.

مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا ... - دانشگاه فردوسی مشهد

در این تحقیق در مورد چالش هایی که موضوع پژوهش و تحقیق در ایران و سایر کشورهای
درحال توسعه با آن مواجه است مورد بررسی قرار گرفت، با استفاده از تحقیقات انجام شده
در گذشته (که البته تعداد قابل توجهی در دسترس نبودند) چالش های مهم مورد بحث قرار
گرفته و به این نتیجه رسید که مهم ترین عامل، فرهنگ پژوهش یا میزان حساسیت مدیران
، ...

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - روزنامه رسمی

9 آوريل 2017 ... عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳)
قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور .... ب
دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تأمین اجتماعی
مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردیف جداگانه‌ای در قانون بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

رويکرد بهينه سازي استوار - فصلنامه برنامه ریزی و بودجه

به مدل چارنز و کوپر )1971( براي سیستم بودجه طرح و برنامه؛ مدل لي و شیم )1984(
براي. فازي تعاملي 1بودجه ... »مد ل سازي ریاضي استوار، رویکردي نوین در بودجه
ریزي عمومي ایران«؛ و آذر و همکاران )1390(. براي » ارایه معماري ... بعدي«، درباره مبحث
استواري در حوزه پژوهش در عملیات و کمک تصمیم، به لحاظ مفهومي، بحث. مي کند. وي
مروري بر ...

تأثیر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران - سیاست‌های راهبردی و کلان

هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می‌باشد. بر این اساس
سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه
دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر
توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم
استفاده ...

استفاده از برنامه ریزی آرمانی فازی در بودجه ریزی دانشگاهی

ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي آرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎزي، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده. ﻫﺎ، ﺑﻮدﺟﻪ داﻧﺸﮕﺎه. . 1. اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان: azara@modares.ac.ir . 2. داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
.... دﻧﺪﮐﺮ. (Kholusi, 2010, p.35) . ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎره ﺑﻮدﺟﻪ. PPBS. اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﺪل
ﭼﺎرﻧﺰ و ﮐﻮﭘﺮ. (Charnes &. Cooper, 1971). اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎً ﺑﺮاي ﺑﻮدﺟﻪ ارﺗﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻬﯿﻪ
...

متن کامل قانون بودجه سال 92 - مشرق نیوز

12 ژوئن 2013 ... قانون بودجه ۷۲۷ هزار میلیارد تومانی سال ۹۲ کل کشور در نامه‌ای از سوی علی لاریجانی به
احمدی نژاد رئیس‌جمهور ابلاغ شد. ... علوم، تحقیقات و فناوری و معادل ریالی
یکصدمیلیون (100.000.000) دلار برای ارتباط صنعت و دانشگاه، تقویت و توسعه
شبکه آزمایشگاهی علمی ایران و حمایت از فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/آشنايي با ...

اين مسئله در اصول متعددي از قانون اساسي؛ همچون اصول 71، 72، 91، 94 و 96 ذكر شده
است. به عنوان نمونه، اصل 71 ذكر ميشود: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل، در حدود
مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع كند.» 2ـ3ـ1ـ نظارت شرعي در جمهوري اسلامي
ايران، احكام اسلام، حاكم است و قانون گذاري بايستي در چارچوب اين احكام صورت گيرد.
اصل 4 ...

حزب رستاخیز - دانشنامه جهان اسلام

به گفته مجیدى، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت (ص 53ـ57)، شاه
نخستین بار، زمانى که در سویس به‌سر می‌برد، قصد خود را درباره ایجاد نظام تک‌حزبى
به زبان ... کنگره، برگزارى انتخابات دوره بیست و چهارم مجلس شوراى ملى در آینده‌اى
نزدیک اعلام شد (صدیق، ج 4، ص170ـ171، 174؛ «حزب رستاخیز ملت ایران»، سند ش 18،
ص 71).

دفتر هیئت دولت

یکسان‌سازی تعرفه تسجیل اسناد تجاری توسط نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های جمهوری
اسلامی ایران در خارج از کشور .... شروع بررسی لایحه سازمان نظام رسانه ای جمهوری
اسلامی ایران در هیئت وزیران. امروزه تقریبا" ... همترازی شهرداران کلانشهرهای با جمعیت
بیش از یک میلیون نفر جمعیت با مقامات موضوع بند (ه) ماده 71 قانون مدیریت خدمات
کشوری.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮدﺟﻪ در اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎرت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ 9

9 آوريل 2010 ... ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻗـﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻘـﺮرات ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ و. ﺑﻮدﺟﻪ،. ).1376. در ا. ﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻘـﺶ. ﮔﺰارش ﺗﻔﺮﻳﻎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎي اﻋﻤـﺎل. ﻧﻈﺎرت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ...... ص .71. )9
. ﻓﺮج وﻧﺪ، اﺳـﻔﻨﺪﻳﺎر،. )1380(. ،. ﻓﺮاﮔـﺮد ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺗـﺎ. ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدﺟﻪ، اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﻠﺒﺎد،. ص .193. )10. ﻓ. ﺮزﻳﺐ
، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ،. (. )1379. ،. ﺑﻮدﺟﻪ رﻳﺰي دوﻟﺘﻲ در. اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ.

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

23 آگوست 1987 ... ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺁﻧﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و ﺷﺮآﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﻣﺮآﺰ ﺗﻬﻴﻪ و. ﺗﻮزﻳﻊ آﺎﻻ آﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺁﻧﻬﺎ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﻨﻮاﺗﻲ درج ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﺟﺎزﻩ دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎ آﺴﺐ ﻧﻈﺮ از. ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﺸﻮر، ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺰﺑﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس. ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي. دوﻟﺖ ، ﻳﺎﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ آﻪ ﻃﺒﻖ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﺷﺮآﺘﻬﺎوﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬآﻮر، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ. اﺗﺨﺎذ ﺁن هﺴﺘﻨﺪ، ﻳﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻤﻴﺘﻬﺎ، ﻳﺎ ...

آموزش کتابداری و علم اطلاعات در ایران: موانع و راهکارها

مقدمه، بیان مسئله و ضرورت پژوهش. توسعۀ پایدار در هر کشوری مستلزم وجود
زیرساختها و ابزارهایی مانند بودجه، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و دیگر شرایط
توسعه است. در این بین، مهم ترین رکن توسعۀ پایدار، توسعۀ انسانی و به طور خاص، از
نوع علمی و آموزشی آن است؛ به طوری که جایگاه نیروی انسانی دانا، توانمند و متخصص در
راهبری و ...

فصلنامه آرشیو ملی، شامره 2

نیروی نظامی ، اشغال ایران، متفقین، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، رضا شاه. ... مسئله
پژوهش. هر كشوری برای حفظ استقالل و تمامیت ارضی خود همواره نیاز به ارتش و نیروی
نظامی. دارد تا بتواند از خاک و منافع خود دفاع كند، ایران از اواخر دوره صفوی و هرج و مرج
... »نیروی دریایی در ایران اصالً وجود خارجی نداشت« )سایكس، 1370، ج 2، ص 614(.

عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران

هم چنین سعی شده است تا اهمیت قانون گذاری خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد
بررسی قرار گیرد. هدف ازاین پژوهش، ارایه‌ی تصویری از حکومت خوب و زمینه به وجود
آوردن یک حکومت با عملکرد قانون گذاری مطلوب است. اما سؤال این است که در نظام جمهوری
اسلامی‌ایران مؤلفه‌های هنجاری و ساختاری چه تأثیری بر عملکرد قانون گذاری دارند؟ با
تأمل در ...

بودجه فرهنگی کشور كجا هزینه می‌شود +(جدول) - فرارو

17 آوريل 2016 ... پیش از این مهدی کوچک‌زاده که هر سال در زمان بررسی لایحه بودجه نسبت به این جدول
تذکر می‌دهد، درباره این بودجه‌ها گفته بود: «ملاک و معیار انتخاب این تعداد نهاد ..... و
بینش عمومی و اشاعه فرهنگ اسلام ناب محمدی‌ (ص) با محوریت مسئله امامت و مهدویت و با
التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت مقررات موضوعه کشوری و ...

کالبدشکافی اقتصاد ایران در سه دهه اخیر - دنیای اقتصاد

19 فوریه 2011 ... اهداف، سیاست ها، برنامه های توسعه و عملکرد اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی
، شاهد بحران ها و نوسانات بسیاری بوده است. ... تربیت نیروی انسانی، بهره وری نیروی
کار و عوامل تولید، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست در مورد منابع پایان ناپذیر و
همینطور مسئله تحقیقات و پژوهش در این برنامه مورد توجه قرار گرفته و ...

بنيادهای اقتصادی پذيرش قطعنامه 598 توسط ايران - پژوهشنامه دفاع مقدس

6 مارس 2013 ... اقتصاد كشور، رشد سریع تورم و بیكاری، و كسری بودجه فزاینده دولت باعث شدند ...
البته خود مسأله چرایی ضعف پژوهش در مورد پایان جنگ موضوعی ...... )1385/7/8( »
گزارش كیهان از روند انتشار نامه محرمانه امام درباره پذیرش قطعنامه 598« ش. روزنامه
کیهان. 18629، ص. 14. Sullivan, Michael P. )2001( Theories of International ...

ﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدﺟﮥ ﻧﻬﺎدﮔﺮا ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ - پژوهش حقوق عمومی - دانشگاه علامه طباطبائی

16 ژوئن 2015 ... ﭼﮑﯿﺪه. ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﺮان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. اي ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد . در اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ، ﻣﺆﻟﻔـﻪ. ﻫـﺎي روﯾﮑـﺮد. ﺑﺮو. ن.
ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﻬـﺎدﮔﺮا ﺗﺒﯿـﯿﻦ و ﻣﻮاﻧـﻊ اﺻـﻼح آن در اﯾـﺮان. ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .
دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺻﺮف. ﻧﻈﺮ از ﻃﺮح روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪي در رﺷﺘﮥ ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﻟﯿـﻪ. ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺑﯿﺎن ﺿﺮورت. ﻫﺎ،
ﻣﺒﺎﻧﯽ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﺮان اﺳـﺖ . ﻣﻬﻢ. ﺗﺮ.

وضعیت اقتصادی ایران و سیاست‌های اقتصادی اجرا شده در دوران جنگ

وضعیت و سیاست‌های اقتصادی ایران در زمان جنگ موضوع محوری این تحقیق است. ... با
کاهش چشمگیر درآمد ناشی از کاهش صدور نفت خام از 8/4 میلیون بشکه در روز، در سال
1356 به 796 هزار بشکه در روز، در سال 1359، انتظار میرفت نسبت بودجه عمومی به
تولید ناخالص داخلی در سال 1359 به طور عمدهای کاهش یابد، اما سهم آن به 5/36 درصد
رسید.

رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻮدﺟﻪ - پرتال جامع علوم انسانی

29 نوامبر 2016 ... اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در اﯾﺮان. 57. ﺳﺆاﻻت اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﺒﺎرت. اﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ، ﺗﻠﻘﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار
از ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﺎ. ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻠﻤﯽ. آن اﺳﺖ؟ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش ﻣﯽ ...... ﺷﺪه اﺳﺖ.
(. ﻫﺎﺷﻤﯽ،. 1385. : 203. ). ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ. ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﺠﻠﺲ در ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
اﺻﻞ. 71. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺳﺖ، اﯾﻦ. ﺻﻼﺣﯿﺖ در اﻣﺮ ﺑﻮدﺟﻪ. رﯾﺰي ﺑﺎ دو ...

بسمه تعالي - دانشگاه اصفهان

پژوهشی. هوشنگ شجری و خديجه. نصراللهی. پيوست. -7. 1. 1. تحليلی بر روند نرخ
موثرداخلی. ارز. در ايران. فارسی. مجله تحقيقات. اقتصادی. ايران. 779. 211. -. چهارم. 71
..... بودجه. ايران. 12. -. 77. 7. 79. و. 11. دی و بهمن. 11. صادق بختياری مصطفی. عمادزاده
و خديجه نصراللهی. پيوست. 37. -9. 7. سيری در ادبيات همگرائی. فارسی. ×. مــجــلــه.

جهانی شدن تروریسم و راهکارهای حمایت مؤثر از بزه دیدگان آن

در حمایت از بزه دیدگان جرایم تروریستی، اصل بر جبران خسارت های مادی و معنوی
قربانیان از طریق نهادهای حقوق داخلی همچون مراجع خاص و بودجه عمومی کشورهاست. ... و
حکیمیها، س. 1386. ضرورت جرمانگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران. دوره 11، 51(2
): ص 71-47. (مقاله). دیهیم، ع. 1380. درآمدی بر حقوق کیفری بینالمللی در پرتو
اساسنامه ...

اثر کسری بودجه دولت بر کسری تجاری در اقتصاد ایران - مجله اقتصادی

در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. روش. ARDL. ،. ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫﺎی. )1386-1345(. ﻣﻬﺪی ﺻﻔﺪری. 1. و.
ﻓﺮﺷﯿﺪ ﭘﻮرﺷﻬﺎﺑﯽ. 2. اﯾﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ،. اﺛـ. ﺮ. ﮐـﺴﺮی ﺑﻮدﺟـﻪ دوﻟـﺖ. ﺑـﺮ ﮐـﺴﺮی ﺗﺠـﺎری. اﯾـﺮان. را. ﻃـﯽ ﺳـﺎل.
ﻫـﺎی. (. 1386 .... ﺗﺤﻘﯿﻖ. ارﺗﺒﺎط. ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯿ. ﻦ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ و ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎری را ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﯿﻢ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺪل
. ﺳﺎده اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز. ﮐﯿﻨﺰی. ﻪﺑ. دﺳﺖ آورﯾﻢ . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ. در ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎز. ،. ﺷﺎﻣﻞ. اﯾﻦ. ﻣﻮارد. اﺳﺖ. :
.1.

قانون بودجه سال 1389 كل كشور

كليه دستگاه هاي اجرايي و مراكز تحقيقاتي وابسته به آنها و شركت هاي دولتي (ارقام
مندرج در پيوست شماره 3 اين قانون) كه از اعتبارات بخش تحقيقات كشور (اعم از
اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوري و يا اعتبارات پژوهشي ساير فصول
) استفاده مي كنند، موظفند اين اعتبارات را بر اساس سياستگذاريها و اولويت هاي
تحقيقاتي ...

راز و رمز بودجه - هفته نامه تجارت فردا

18 دسامبر 2016 ... او می‌گفت «باید زنگوله‌ها را از پای بودجه باز کرد» تا همه مردم آن را بفهمند و هر کدام یک
قانون بودجه در جیبشان داشته باشند. هرگز معلوم نشد چرا مردم باید علاقه‌ای به حمل قانون
بودجه در جیب خود داشته باشند، اما در فضای سیاست ایران کسانی بودند که تلاش
احمدی‌نژاد برای «حذف زنگوله‌های بودجه» را به اراده او برای «فعال ما ...

بررسی جایگاه تحقیق، پژوهش و مطالعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بر این اساس، همواره موضوع تحقیق و مطالعه در قالب قوانین متعددی مورد توجه و تأکید
قانونگذاران ایران قرار گرفته است که از آن جمله می توان به قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران و قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. همچنین در
قانون بودجة سالیانة کل کشور نیز همه ساله ردیف بودجه ای مشخص برای امر پژوهش و
مطالعه در ...

پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 - پژوهشگاه مطالعات آموزش و ...

65. اخالق علمي و عملي در پژوهش- مژگان فرهبد. 68. ضرورت بازانديشي پيرامون جايگاه
مديريت پژوهش - مرتضي كرمانشاهي. 71. برخي پژوهشهاي ضروري درباره يادگيري
خواندن - دكتر مهدی دستجردی كاظمی. 76 .... معلمان و پژوهشگران كشور به انجام طرح های
پژوهشی بيانگر اين ادعاست كه در صورت مهيا بودن زمينه رشد و بالندگی در عرصه علوم.

پایگاه اطلاعاتی افراد کنفرانسها و ژورنالهای ایران - فعالان علم و پژوهش ...

54- خانم دکتر لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان 55-
آقای دکتر ... 71- آقای دکتر محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران
روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین 72- آقای .... 6- آقای مهندس غلامرضا
ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب
کشور

نمونه هایی از جنگ روانی دشمن - راسخون

1 مه 2013 ... بعد از آنکه انقلاب اسلامی، بسیاری از منافع بیگانگان به خصوص آمریکا در ایران را
در معرض نابودی قرار داد، عزم آنان را در مبارزه و دشمنی با ملت مسلمان ایران و ... (9)؛ و
هنگامی که خبری از پیروزی و شکست به آنها برسد بدون تحقیق، آن را شایع می سازند و
اگر آن را به پیامبر و پیشوایان ارجاع کنند، از ریشه های مسائل آگاه ...

اﻧﺟﻣن اﯾراﻧﯽ ﺗﺣﻘﯾق در ﻋﻣﻟﯾﺎت - iors.ir

انجمن ایرانی تحقیق. در. عمل. ی. ات. شماره. 71. ،. تابستان. 69. نشر. هی. ی. خبری و
علمی. انجمن ایرانی تحقیق در عملیات. است که در توسط انجمن انتشار. یم. ابدی . صاحب
امتیاز ..... نایقینی در تحلیل پوششی داده ها. •. چارچوب و شاخص های ارزیابی. برنامه. ها.
ی. پنج ساله توسعه. •. الگوهای. بودجه. زیر. ی. بر مبنای عملکرد در برنامه ششم توسعه.

نشریات و همایشها - کمیته امداد امام خمینی ره

تهران: آموزشگاه عالي خدمات اجتماعي، 1355. نتايج طرح آمارگيري از خدمات بهداشتي و
مددكاري : ويژه حسابهاي ملي 1373. تهران: مركز آمار ايران، 1375. 40 ص مقدمه اي بر ....
ريزي، اداره كل برنامه و بودجه، 1375 ، 2 ج. پژوهشي در نظام حمايتي اسلام. مشهد: آستان
قدس رضوي ، بنياد پژوهشهاي اسلامي ، 1368. 71 ص. اصول و مباني مددكاري اجتماعي.

ماده واحده و جداول كلان منابع و مصارف بودجه - سازمان برنامه و بودجه

ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان. رﺋ. ﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر. ﻻﻳﺤﻪ. ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل. 1396. ﻛﻞ ﻛﺸﻮر. ﻣﺎده واﺣﺪه و ﺟﺪاول ﻛﻼن ﻣﻨﺎﺑﻊ و
ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ. اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﻛﺸﻮر. 101/00/95. 1395 .... در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻴﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺖ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﺑﻬﺴﺎزي روﺳﺘﺎﻫﺎ و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه. ﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ ﺑﺎ .... و ﻓﻨﺎوري واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري (ﺳﻴﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر) و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ( ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر) ﺑ.

تحقیق مسئولیت مدنی دفاتر اسناد رسمی - sk3

گرنيك اين مناظره ميان انسان و خدا را تحقيق و تفسير نمائيم ريشه مسئوليت حقوقي
را در همين قرارداد الهي و تعهد يك جانبه مي بينيم كه بين انسان به عنوان مخلوق مسئول و
خدا به ... زيرا در سال 1290 هجري شمسي در دوره دوم مجلس مشروطيت بود كه قانون ثبت
اسناد و املاك ايران به شكل مدون تصويب شد، پس پيشينه به چهار دوره تاريخي برمي
گردد.

انتشارات - موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

8 نوامبر 2015 ... شايان ذكر است كه در زمينه انتشار و چاپ كتب مربوط به بانكداري و مديريت امور بانكي،
انتشارات مؤسسه عالي بانكداري ايران منحصر به فرد بوده و جايگاه ويژه‌اي ..... 71.
مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه شده به هفتمين سمينار بانكداري اسلامي-1375. موسسه
عالي. آموزش بانكداري. . 1376. اول. 72. مجموعه سخنرانيها و مقالات ارائه ...

ترامپ باردیگر تکذیب کرد - پایگاه خبری گسترش

2 روز پیش ... رئیس‌جمهوری آمریکا این مساله را که از مدیر سابق اف‌بی‌آی خواسته بود تا تحقیقات
درباره مشاور امنیت ملی سابقش را متوقف کند، تکذیب کرد.

پژوهشي فقهي در باب مالكيت فكري و معنوي (حق كپي‌رايت)

21 مه 2006 ... امروزه در حقوق هر چند مختصر ولي با دقت به تك‌تك اين شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته
شده كه هركدام قابليت سرفصل واقع شدن براي تحقيق و تتبع را دارا مي‌باشند. ... ثانياً
با ملاحظه جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 پيرو لايحه دولت مبني بر پيوستن ايران
به كنوانسيون‌هاي برن و پاريس در زمينه حقوق مالكيت‌هاي فكري و ...

سرمایه گذاری در کدام بخش پربازده تر است؟/ کجا سرمایه گذاری کنیم ...

10 ژوئن 2017 ... نتیجه یک تحقیق درباره شرایط 20سال بین 71 تا 92 در بازار ایران نشان می دهد،
سرمایه گذاری در بخش مسکن پرسودترین و پربازده ترین سرمایه گذاری در بازار ... كه
قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل
كشور و طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي را دارند واگذار مي‌شود.

تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه و نوآوری بر سودآوری صنایع کارخانهای ...

منابع. دهقانی، علی و خردمند، کامران و عبدی، محمد(1386)، "اثر بخشی هزینههای تحقیق و
توسعه بررسی موردی تعاونیهای تولیدی استان خراسان رضوی و صنایع ایران )"،
فصلنامه بررسی های اقتصادی، دوره٤، شماره٢، ص 99-114. خداداد کاشی، فرهاد و زراء نژاد،
منصور و یوسفی حاجی آباد، رضا(1391)،"بررسی اثرات ساختار بازار بر نوآوری و
تحقیق و ...

نگاري سي سال مقاالت پژوهشي اعتياد كشور مطالعة مقاله

تهران. منتقل شد . اين بانك شامل كليه مقاالت پژوهشي است كه در مجالت علمي. داخلي و
خارجي چاپ شده و به پژوهش درباره بهداشت روان و علوم مرتبط با آن در. ايران پرداخته ...
71. درصد. (. در بانك بوده است . از بين مقاالت اين بانك، مقاالتي كه. مرتبط با مواد
اعتيادآور، مصرف مواد و اعتياد بودند از نظر متغيرهای زير مورد بررسي. قرار. گرفتند.
: .1.

سالمت: دیدگاه اخالقی نظام مراقبت تخصیص منابع مالی - ResearchGate

دکتری اخالق پزشکی،. مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشکی،. دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی،. تهران، ایران. 2 . دانشجوی دکتری سیاستگ. ذ. اری سالمت، دانشگاه علوم
... ص. ها. ی اقتصادی اجتماعی. می. تواند. به. بهبود. عدالت. در. تخصیص. و. توزیع.
منابع. مالی. نظام. مراقب. ت. ها. ی. سالمت. منجر. شود. واژگان کلیدی. تخصیص منابع مالی
.

اخبار ايران و جهان|اخبار برگزیده | Farsnews - خبرگزاری فارس

صداپیشه نقش «ابوسفیان» در فیلم سینمایی «محمد رسول الله(ص)» گفت: مصطفی
عقاد کارگردان این فیلم از دیدن دوبله آن به زبان فارسی شگفت‌زده شده و ۲ بار به
تماشای آن نشسته بود. 1396/09/15 - 08:03:00. بهداد سلیمی · رقابت‌های وزنه‌برداری
قهرمانی جهان - آمریکا. علی‌حسینی و سلیمی به نشان‌های نقره و برنز رسیدند/ قهرمانی
ایران با ...

استقلال قوا در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران

الگو سازي براي توصيف مفهوم استقلال قوا در نظام حكومت جمهوري اسلامي ايران. انواع
الگوهاي استقلال قوا در ... قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه
مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت ..... تحقيق در اينكه
انگليسي ها در حال حاضر از اين آزادي ها (ناشي از تفكيك قوا) استفاده مي كنند يا نه،
به من مربوط ...

مدیریت تحقیقات و فناوری در نظام سلامت - مهم ترین چالش پیش روی ...

مهم ترین چالش پیش روی تحقیق : کمبود بودجه یا فرهنگ پژوهش کشور ... در این
تحقیق در مورد چالش‌هایی که موضوع پژوهش و تحقیق در ایران و سایر کشورهای درحال
توسعه با آن مواجه است مورد بررسی قرار گرفت، با استفاده از تحقیقات انجام شده ...
کلمات کلیدی: چالش‌های پژوهش، چالش‌های تحقیق، تحقیق و توسعه (R&D)، فرهنگ
پژوهش، بودجه 1.

راهبرد »توليد دانش بنيان - ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱۸۶ ص. : مصور )رنگی(، نمودار )بخشی رنگی( . ۹7۸-۶00-۶۸44-04-۶. فیپا. نمايه.
جايگاه شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی. خامنه ای، علی، رهبر جمهوری اسالمی
ايران، ۱۳۱۸ - -- نظريه درباره سیاست اقتصادی. اقتصاد دانش بنیان. مديريت دانش --
ايران -- جنبه های اقتصادی. ايران -- سیاست اقتصادی -- آينده نگری. ايران. رياست
جمهوری.

هنگام تولد پیامبر اکرم (ص) چه معجزاتی رخ داد؟

29 دسامبر 2015 ... خبرگزاری میزان: هفدهم ربیع الاول سالروز ولادت یگانه آفتاب بشریت حضرت محمد (ص)
است. ... روایت خواندنی استاد فاطمی‌نیا درباره عظمت پيامبر اینجا بخوانید .... شیخ
كلینی، الكافی، تحقیق: علی اكبر غفاری، دارالكتب الاسلامیه، 1389، جلد 1، صفحه
439، و مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، الطبعه الثانیة، الوفاء، لبنان، ...

مروری بر تحلیل محتوای کیفی.pdf - انتشارات دانشگاه

7500. ﺗﻮﻣﺎن. ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺮاي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ . آدرس. : داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﺻﻔﻬﺎن. -. ص پ. -319. 81745. ﺗﻠﻔﻦ. : 37923067. -031. دورﻧﮕﺎر. : 36685763. -031. Email
: publications@mui.ac.ir. ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ. : ﻋﺎدل ﻣﻬ. ﺮﺑﺎن، ﻣﺮﺿﻴﻪ،. 1351. -. ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﻳﺪآور. :
ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﭘﮋوﻫﺶ. /. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻋﺎدل. ﻣﻬﺮﺑﺎن؛ وﻳﺮاﺳﺘﺎر ﻣﻬﺮي.
دوﺳﺘﻲ. اﻳﺮاﻧﻲ؛.

ﮔﺬري ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ در اﯾﺮان : ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت - پژوهش نامه تاریخ

ﻫﺎي ﺷﺎه، ﺣﺴﺎدت، رﻗﺎﺑﺖ و ﺑﺮﮐﻨﺎري دﮐﺘﺮ اﻣﯿﻨﯽ و. ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺣﺴﻦ ارﺳﻨﺠﺎﻧﯽ، ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ را از ﯾﮏ
رﻓﺮم ﻗﺎﻃﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﻪ ﯾﮏ. اﻣﺮ ﻣﻠﻮﮐﺎﻧﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺘﻪ ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺖ . ﻫﺮﭼﻨﺪ اﺟﺮاي آن ﺳﺎ. ل. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ اﻣﺎ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ. ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﺸﺪ . ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي وﺳﯿﻌﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ. زارﻋﯿﻦ و
دﻫﻘﺎﻧﺎن ﻫﻮﯾﺖ، اراده و اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد . ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﺑﺮاي ﮐﺎوش درﺑﺎره اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از
ﺗﺎرﯾﺦ ...

بازنگري شخصيت هويدا - موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي

هر چند در ابتدا معترفيم كه آنچه نگاشته مي‌شود تمام مطالب درباره او نيست؛ درباره هويدا،
گفتني فراوان است اما در اين تحقيق مجالي براي پرداختن به تمام مطالب نيست. ..... در
حاليكه در ايران مطبوعات و مجلات به طور كامل تحت نفوذ عوامل نخست‌وزيري و شخص شاه
قرار داشت با اين حال شاه و نخست‌وزيرش هويدا بودجه هنگفتي از درآمد دولت ايران را ...

بررسی روند و علل تورم در ایران در سال‌های (1391-1389)و اقدامات ...

اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ . ﺎل. ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻣﻌﺮض ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ. ،. اﻣـﺎ. ﻋﻠﯿـﺮ. ﻏﻢ. ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﯽ
ﺗﻮرم در ﺳﺎل. ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ. 1389. ﭘﺲ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪﺳﺎزي ﯾﺎراﻧﻪ. ﻫﺎ. و. ﻧﯿـﺰ. ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯽ ..... دﻓﺘﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ. ، .1391. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻮق
در زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗـﻮرم در اﯾـﺮان ﻣـﯽ. ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻠـﻞ. اﺻﻠﯽ ﺗﻮرم در اﯾﺮان در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ...

سازمان زنان ايران - پهلوی ها | موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

اركان اجرايي سازمان زنان ايران شامل مجمع عمومي، شوراي مركزي، دبيرخانه مركزي و
كميته‌هاي نه‌گانه تحقيق شامل كميته‌هاي حقوقي، آموزشيؤ بهداشت و رفاه خانواده، زنان
شاغل. فرهنگ هنر، امور ... علاوه بر اين، از آنجا كه بودجه زيرگروه‌هاي اجرايي سازمان به
برنامه‌هاي تبليغاتي و برگزاري سمينارها و جلسات اختصاص مي‌يافت، اهداف فوق معلق
مي‌ماند.

Afghanistan Research Newsletter 14_DARI

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ. 7. ﻧﺸﺮﻳﺎت اﺧﻴﺮ اﻳﻦ اداره. 8. ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺪﻳﺪ. 8. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺑﺎز ﺳﺎزي. 10. زراﻋﺖ. 11.
ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﻋﻤﻮﻣﻴﺎت. اﻧﻜﺸﺎف اﻗﺘﺼﺎدي. 14. ﻣﻌﺎرف و اﻃﻔﺎل. زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت. ﺟﻨﺴﻴﺖ. ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ، ﺳﻴﺎﺳﺖ، دوﻟﺖ و
...... اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي اﻧﻜﺸﺎف ﻣﻠﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن . ﺑﻮدﺟﻪ اﻧﻜﺸﺎﻓﻲ ﻣﻠﻲ از ﺳﺎل. 1384. اﻟـﻲ. : 1387. ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬاري ﻋﺎﻣﻪ . ﻛﺎﺑﻞ. : ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘـﺎن،. 1384 .2. (ج. ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ. ؛ ). 30 . س م. ﻣﻨﺪرﺟﺎت.

دکتر.محمد.رضا.بیگدلی.ضیغمی [بیگدلی ویکی]

13 سپتامبر 2010 ... آن گاه در سازمان برنامه و بودجه سابق به سمت کارشناس ارشد مرکز عالی مطالعات برنامه
ریزی منطقه ای استخدام شد. در بهمن ماه 1357 در وزارت ... 5- بیگدلی، محمدرضا: زندگی
نامه، احوال و افکار ذبیح الله بهروز و نقش او در آموزش و پرورش ناشنوایان ایران، تهران،
پژوهشکده کودکان استثنایی، 1378، ص 65. 6- بیگدلی، محمدرضا: ...

متن کامل منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران - انتخاب

19 دسامبر 2016 ... با امضای رییس دولت یازدهم متن منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.
... ماده 18-صداوسیما و همه رسانه‌هایی که از بودجه یا اموال عمومی استفاده می‌کنند، باید
بی‌طرفی کامل را در مراحل مختلف انتخابات رعایتکنند تا شائبه حمایت از نامزد یا .....
ماده 79-حق شهروندان است که از آموزش‌های لازم درباره مشاغل بهره‌مند شوند.

بررسی مسائل جمعیتی ایران« علل رشد جمعیت و مشکلات آینده» – تسخیر

28 فوریه 2010 ... مقدمه. جمعيت ايران از اولين سرشماري كه در سال 1335 انجام شد تا آخرين سرشماري در
نظام گذشته (1355) از 9/18 ميليون نفر به 7/33 ميليون نفر1 رسيد. يعني طي 20 سال
78% افزايش يافت. و طي 20 سال بعد از اين تاريخ يعني از 1355 تا 1375 نيز جمعيت
كشور به حدود 60 ميليون نفر افزايش يافت(78%). در طي مدت 20 سال ...

های علمی مورد نیاز ارتش جمهوری اسالمی ایران قطب - فصلنامه علمی ...

ص تشكيل مي. شوند. ارتش ﺟمهوري اسالمي. ايران با در اختيار داشتن كاركنان متﺨصص
مجرب، تجهيزات منحصر به فرد و دانشگاه. ها و مراكز تحقيقاتي تﺨصصي، ..... بودﺟه. اي
براي آن تﺨصيص يافت. تشﺨيص اينكه كداميک از دانشگاه. ها و مؤسسات آموزشي و
پژوهشي وزارت علوم،. تحقيقات و فناوري مي. تواند به عنوان يک قطب علمي عمل نمايد،.

تحقیق بودجه ایران | ویکی

5 ا کتبر 2017 ... ویکی - برای خرید گزارش کارآموزی پیرامون تحقیق بودجه ایران اینجا کلیک نمایید.
--> ویکی. اسلامی; بودجه ایران 71; دانشگاه. تحقیق درباره بودجه ایران 71 ص. فرمت
فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 71. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد مشهد.
عنوان: ]. استاد راهنما: جناب آقای محمد مهدی برادران خلخالی. دانشجو:.

تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران - سیاست نامه علم و فناوری

سرزمین به یک اندازه، فشارهای سیاسی برای اجرای طرح ها و پروژه های فاقد توجیه
اقتصادی و فنی و. فقدان مدل .... در برنامه های توسعۀ ایران و بررسی چالش ها و موانع پیش
..... ص 8(. اتفاقات مهمی که در دورۀ برنامۀ سوم رخ داد نخست. ادغام سازمان امور اداری و
استخدامی کشور در سازمان برنامه. و بودجه و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور بود که.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

متن كامل قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه جمهوري اسلامي ايران ( 1380-1384). بسمه
تعالي. سازمان برنامه و بودجه. قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي .....
تجهيز، توسعه، نگهداري خطوط و تأسيسات راه آهن و بهره برداري از آنان، مطالعات و
تحقيقات و آموزش نيروي انساني را با رعايت مفاد ماده (128) اين قانون تصويب و اجراء
كند.

تحقیق بودجه ایران |18915| جمع آوری

15 ا کتبر 2017 ... تحقیق بودجه ایران (18915):ایران صدانشگاه اسلامی 71 آزاد بودجه تحقیق درباره بودجه
ایران 71 ص.

متن کامل لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد - پایگاه اطلاع رسانی دولت

2 آگوست 2016 ... ماده ۳-در طی سال های ۱۳۹۹-۱۳۹۵، موضوعات زیر، مسائل محوری برنامه می باشد که طرح ها و
پروژه های مرتبط با آنها و همچنین برنامه ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی در بودجه ریزی سالانه از اولویت برخوردار خواهند بود. ۱- موضوعات خاص راهبردی
شامل آب و محیط زیست ۲-موضوعات خاص مکان محور شامل توسعه سواحل ...

مهر ایران؛ جستجویی در فرهنگ نسل ایرج افشار و یاران - راهک

26 مه 2017 ... این کوششگران دهها شاگرد برجسته تربیت کرده اند که فضای دانشگاهی و تحقیقی
ایران در قرن 14 شمسی را ساخته است. ... مجتبی مینوی در باره او می گوید: «هر ملّت و
مملکتی دارای بنیانهاست (Institutions) و در زندگانی هر قومی اتفاق می افتد که یک
شخص یا چند شخص در عصری از اعصار جزء بنیانهای آن قوم می شوند. در این ...

گاه‌شماری‌ در ایران _ بخش دوم - Jdf

از جمله ‌مهمترین‌ کتیبه‌های‌ دو زبانه‌ای‌ که‌ با گاه‌شماری یزدگردی‌ هم‌ تاریخگذاری‌ شده‌،
کتیبه‌ گنبد قابوس‌ (گنبد کاووس‌) با تاریخ‌ 397 هجری‌ است‌ که‌ در آن‌ از 377 یزدگردی‌
با عنوان‌ شمسی‌ یاد شده‌ است‌ (برای‌ آگاهی‌ از متن‌ کتیبه ‌و پژوهشهایی‌ که‌ درباره‌ آن‌ شده‌
است‌ نک: >گزارش‌ تاریخی‌کتیبه‌های‌ عربی‌<، ج‌ 6، ص‌ 62). بنا به‌ رأی‌ برخی‌ محققان‌، در
قرن‌ ...

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

این قانون «‌هیأت عالی واگذاری» به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارائی تشکیل می‌گردد.
دبیرخانه هیأت در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر خواهد شد. ‌ماده 13 - هیأت عالی
واگذاری مرکب از هفت نفر به شرح زیر است: ‌الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی (‌رئیس
هیأت) ب - رئیس سازمان برنامه و بودجه ج - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تحقیق بودجه ایران |1563| 2160

30 ا کتبر 2017 ... تحقیق بودجه ایران (1563):اسلامی تحقیق درباره بودجه ایران 71 ص ایران 71 بودجه آزاد
صدانشگاه.

ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان - AfghanPedia

4. ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﻨﮓ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ. ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق از ﻧﮕﺎه دﯾﮕﺮان ﺟﻠﺪ دوم.
ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق و اﯾﺮان. ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﯿﻢ اﺑﻮﻏﺰاﻟﻪ (وزﯾﺮ دﻓﺎع ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺼﺮ) :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. ﻧﺎدر ﻧﻮروزﺷﺎد :ﻣﺘﺮﺟﻢ. ﻣﺠﯿﺪ ﻣﺨﺘﺎری
:وﯾﺮاﯾﺶ ... ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﮑﻞ و ﺗﻮازن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴــﻠﺢ دوﻃـﺮف 71❍ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق 67. ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﯾﺮان 78 ❍ .... اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﺎرﺟﯽ درﺑـﺎره ﺟﻨـﮓ اﯾـﺮان و ﻋـﺮاق ﺗﺪوﯾـﻦ. ﮐﺮدهاﻧﺪ. ﻫﺪف ﻣﺮﮐﺰ
...

امکان جایگزینی درآمد مالیاتی با درآمد نفت » مطالعه موردی ایران «

ترین دالیل کم بودن درآمد مالیاتی در ایران است. هدف از ارائه این تحقیق. امکان اجرای
جایگزینی مالیات. ها به جای درآمدهای نفتی. ، و فرضیات ماورد بررسای یکای. باا
افازایش. درآمد. های. مالیاتی. ن،. می. توان کاهش در درآمد نفتی را جبران کرد. ، و دیگری
این. که. افزایش درآمد. های. مالیاتی. تاثیری بر. کااهش. کسری بودجه دولت. ن. خواهد.
داشت، دنبال ...

تنظيم معاهدات بين المللي درحقوق كنوني ايران و مطالعه ... - Ghavanin.ir

تاقبل از تدوين كنوانسيون وين 1969 درباره حقوق معاهدات ، اكثر حقوقدانان از « معاهده »
3 به عنوان مفهومي كلي و وسيله اي عام كه كشورهائي بين خود با صور و اشكال ..... 70 اما از
نظر ايجاد حق و تكليف در روابط بين المللي هيچگونه تفاوتي بين معاهده و تفاهم نامه
وجود ندارد 71 ، زيرا همه آنها جزء « تعهدات بين المللي » 72 يك كشور كه ديوان دائمي ...

بررسی عوامل مؤثر بر پس انداز ملی در ایران - مدلسازی اقتصادی

نرخ پس انداز بیانگر آن است که نسل حاضر چه میزان درآمد خود را برای آینده خود و یا
برای نسل‌های آینده کنار می‌گذارد، این درآمد مصرف نشده می‌تواند در سرمایه گذاری به صور
گوناگونی استفاده شود ( سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، تحقیق و توسعه) و
استانداردهای زندگی بلند مدت را دچار تغییر نماید. بررسی این که چه عواملی می‌توانند
رفتار پس ...

مقاله ای در مورد معلولین - جامعه معلولین ایران

كار كردن و امرار معاش معلولين نيز از مشكلات آنان و جامعه است ولي در هر كشور تدابيري
براي اين امر انديشيده شده است. اين تدابير ممكن است در برخي موارد زاييده انديشه
فردي می باشد و گاه بر اثر تجربه، و زماني نتيجه انديشه و تجربه تؤام با روشهاي علمي
و سنجيده. نخستين گام در اين راه به دست آوردن آمار و اطلاعات درباره تعداد معلولين و نوع
...

اصل مقاله (384 K) - رهیافت انقلاب اسلامی

در ﺳـــ. ﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ. ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﺟﻤﻬﻮري اﺳـــﻠﺎﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﺻـﻠﺢ
آﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻪ. اي اﯾﺮان، ﻋﺒﺎرت اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎدي اﯾﺮان وارد. ﺷـﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮاي اوﻟﯿ
..... ي ﮐﺴـﺮي ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. زﯾﺮا ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎري ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ. ﺳـﯿﺎﺳـﺖ. ﻫﺎي اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ و ﺷـﺎﻣﻞ
ﺳـﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺮخ. ﺑﺎﻟﺎﯾﯽ از ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎري داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ، در ﻣﻮاﻗﻊ رﺧﺪاد ...

نظام آموزشی فرانسه 65ص

تحقیق درباره بزرگي زمين چقدر است

پاورپوینت مصالح نوین اصول پیش تنیدگی

مقاله داستان اصحاب كهف

نمایندگی پکیج ایساتیس درکرج پکیج ایساتیس درکرج|فروش،تعمیرات،تعمیر،نصب وراه اندازی پکیج ایساتیس درکرج

(آشنایی با متریالز استودیو) شبیه سازی محاسبه ی ضریب نفوذ گاز متان در یک پلیمر با استفاده از نرم افزار متریالز استودیو ( قسمت اول )

نگاهي به خانه سالمندان

پاورپوینت در مورد آلودگي منابع آب به موادنفتي و روش كنترل آن

گزارش کارورزی مدیریت .

ﯿﺶﺑﯿﻨﯽ رﺗﺒﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮي ﺑﺎ روشﻫﺎي دادهﮐﺎوي

دانلود تحقیق انديشه ديني و سكولاريسم و غرب شناسي

دانلود پاورپوینت درمورد سيستمهاي اطلاعات مديريت

نگهداری اسفناج در سردخانه 6ص

تحقیق درمورد طيف سنج جرمي

مقاله درمورد سختي آب

پاورپونت فارسي هشتم درس 11 پرچم داران 23 اسلايد قابل ويرايش

تحقیق در مورد نقش expansin ، پروتئين سست كننده ديواره گياهي

جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 20 ص

دانلود پاورپوینت Flashing Liquids

دانلود پاورپوینت PLETHYSMOGRAPHY