دانلود رایگان

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران - دانلود رایگاندانلود رایگان Law File بهترین و جامع ترین سامانه پایان نامه ها و مقالات رشته حقوق

دانلود رایگان بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان پایان نامه
بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

استاد راهنما:
دکتر رضا فانی
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه. 2
الف-بیان مسئله. 5
ب-سؤالات تحقیق.. 6
ج-پیشینه تحقیق.. 6
د-فرضيه‏هاي تحقیق.. 7
ه- اهداف مشخص تحقيق.. 7
و-روش تحقیق.. 7
ز-ساماندهی تحقیق.. 7
فصل اول- مفاهیم و مبانی.... 8
1-مفاهیم. 8
1-1-مفهوم مال. 8
1-2-انواع اموال. 10
1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10
1-2-1-1-اعیان و منافع: 11
1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11
1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13
1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18
1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19
1-2-2-1- مال مشاع ومفروز 19
1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20
1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21
2- مبانی مالکیت اموال. 22
2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23
2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24
2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30
3- اسباب مالکیت... 31
3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه 32
3-3- اخذ به شفعه 34
3-4- ارث.. 36
فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد . 37
1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37
1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38
1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42
1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43
1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46
2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48
2-1-ضمان قهری. 49
2-1-1- داراشدن غیر عادلانه 50
2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51
2-1-3-اتلاف.. 52
2-1-4- تسبیب.. 53
2-1-5- استیفا 53
2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری. 54
فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن... 65
1- شناخت ماهیت پول. 65
1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67
1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71
1-2-1- مالیت پول. 71
1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72
1-2-3-انواع پول. 74
1-2-4-وظایف پول. 77
1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با ساير اموال. 78
2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80
2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82
2-1-1- مثلی بودن پول براساس نگاه تاریخی. 82
2-1-2: مثلی بودن پول بر اساس تعریف مثلی. 82
2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91
2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91
2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92
2-5-جمع بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93
نتیجه گیری.. 97
پیشنهادات... 100
منابع و مآخذ. 102
ضمائم: 105
قانون مسئولیت مدنی. 105
از قانون اجرای احکام مدنی. 107


چکیده
در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده های طرفین متفاوت از این تقسیم بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن ها در این تقسیم بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می باشد مقاله حاضر با رویکرد نظري و روش تحليلي و باهدف يافتن راه‏كارهاي مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمين عدالت حقوقي در جامعه تدوين يافته است.
واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق


مال


آثار


مثلی


قیمی


حقوق


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

... آثار مثلی یا قیمی بودن ... بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران.

پایان نامه ارشد رشته حقوق - بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن ...

... پایان‌نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن ... قیمی بودن اموال در حقوق ایران.

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

پایانامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران , دانلود پایانامه کارشناسی ...

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران 2 - …

و روش تحلیلی و ... از فیش‌برداری از کتب و ... - روش فیش برداری برای پایان نامه حقوقي - 25-05 ...

کارکرد اموال مثلی و قیمی در مسئولیت مدنی

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران. ... پیش فرض مثلی یا قیمی بودن پول ...

اصل تسلیط | مرجع دانلود پایان نامه ارشد

عنوان پایان نامه : بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران یک صفحه از متن ...

آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران : پایان …

... لود با موضوع آثار مثلی یا قیمی بودن ... مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران ...

مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

... اموال مثلی و قیمی ... و بررسی مفهومی مثلی و قیمی ... در نظم حقوق کنونی، تهران ...

مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

... مفهوم اموال مثلی و قیمی است ... در پی تحلیل و بررسی ... اسلامی و حقوق ایران;

اموال مثلی و قیمی | سایت پژوهه پژوهشکده باقرالعلوم

... مثلی یا قیمی بودن ... اموال به مثلی و قیمی. در ... در نظم حقوق کنونی، تهران ...