دانلود رایگان

مقاله بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله,دانلودمقاله,دانلودمقاله دانشجویی,دانلود رایگان,دانلود رایگان مقاله,دانلود رایگان مقاله داشجویی,تحقیق,تحقیق دانش آموزی,تحقیق دانشجو

دانلود رایگان مقاله بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده-------------------------------------------------------------1
مقدمه---------------------------------------------------------------3

فصل اول : مروري بر تحقيقات گذشته

1-1 پيشينه تحقيق------------------------------- 5
1-2 تاكسونومي---------------------------------- 7
1-3 مشخصات كلي راسته كفال ماهي شكلان ----------- 8
1-4 مشخصات خانواده كفال ماهيان ---------------- 9
1-5 مشخصات كفال طلايي -------------------------- 9
1-6 زيست شناسي كفال طلايي ---------------------- 10
1-6-1 مشخصات زيستي كفال طلايي------------------- 11
1-6-1-1 تحمل درجه حرارت------------------------ 11
1-6-1-2 تحمل شوري ----------------------------- 11
1-6-1-3 تحمل مقادير اكسيژن -------------------- 11
1-6-1-4 تغذيه كفال طلايي ----------------------- 12
1-7 ارزش اقتصادي كفال ماهيان ------------------ 12
1-8 ارزش غذايي ماهي كفال ---------------------- 13
1-9 پراكنش كفال ماهيان ------------------------ 14
1-10 درياي خزر--------------------------------- 16
1-11 توليد مثل كفال طلايي ---------------------- 18
1-11-1 دستگاه توليد مثل كفال طلايي ------------- 19
1-11-2 اسپرماتوژنز ---------------------------- 21
1-11-3 ساختمان اسپرماتوزوئيد ------------------ 21
1-11-4 فعاليت اسپرماتوزوئيد ------------------- 22
1-11-5 رابطه بين ميزان ATP و تحرك اسپرم ------- 23
1-11-6 مكانيزم چرخشي انتقال انرژي در ATP سنتاز 23
1-11-7 AMP حلقوي بعنوان يك پيامبر ثانويه ------ 26
1-11-8 محلولهای تداوم بخش یا extenders ----------- 31

فصل دوم: روش تحقيق و مواد

2-1 مواد و وسايل مورد نياز -------------------- 35
2-1-1 خصوصيات كيت تعيين ATP ------------------ 36
2-1-2 اجزاي كيت تعيين ATP ---------------------- 36
2-1-3 روش آماده سازي محلولها ------------------ 37
2-1-4 خصوصيات و كاربردهاي بافر HEPES ---------- 37
2-1-5 روش آماده سازي محلول بافر HEPES---------- 38
2-1-6 روش آماده سازي محلول بي كربنات سديم ----- 38
2-1-7 روش آماده سازي محلول گليسرول 10% و گلوكزM 3/0 38
2-2 روش كار ---------------------------------- 38

فصل سوم : نتايج تحقيق

نتايج ----------------------------------------- 44

فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري و پيشنهادات

بحث و نتيجه گيري ------------------------------ 56
پيشنهادات ------------------------------------- 62
پیوست------------------------------------------ 63
منابع فارسي ----------------------------------- 89
منابع لاتين------------------------------------- 90
چکیده انگلیسی---------------------------------- 94

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 -------------------------------------- 27
جدول 3-1--------------------------------------- 45
جدول 3-2--------------------------------------- 45
جدول 3-3--------------------------------------- 46
جدول 3-4--------------------------------------- 46
جدول 3-5--------------------------------------- 47
جدول 3-6--------------------------------------- 47
جدول 3-7--------------------------------------- 47
جدول 3-8--------------------------------------- 49
جدول 3-9--------------------------------------- 49
جدول 3-10-------------------------------------- 49
جدول 3-11-------------------------------------- 54


فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1---------------------------------------- 45
نمودار 2--------------------------------------- 46
نمودار 3--------------------------------------- 48
نمودار 4--------------------------------------- 50
نمودار 5--------------------------------------- 51
نمودار 6 -------------------------------------- 52
نمودار 7--------------------------------------- 53

فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل 1-1 --------------------------------------- 9
شكل 1-2---------------------------------------- 10
شكل 1-3---------------------------------------- 15
شكل 1-4---------------------------------------- 21
شكل 1-5---------------------------------------- 24
شكل 1-6---------------------------------------- 29
شكل 1-7---------------------------------------- 30
شكل 2-1---------------------------------------- 37
شکل 2-2---------------------------------------- 41چکیده
کفال ماهیان دریای خزر یکی از مهمترین ماهیان شیلاتی این دریا می باشند.که پس از انتقال از دریای سیاه به دریای خزر، توانستند خود را بااکوسیستم این دریا مطاقبت دهند.
هدف از این تحقیق بررسی میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی در شرایط زمانی،دمایی و محلولهای تداوم بخش (Extender) مختلف بوده است. بدین منظور میزان ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دماهای مختلف (°C12- 10،20 -18)، میزان ATPاسپرمهای نگهداری شده دردماهای مختلف (°C 4،Room temperature ) به مدت 6 ساعت، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در محلولهای تداوم بخش (extender)مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز، میزان ATP اسپرمهای نگهداری شده در همان شرایط به مدت 10 روز، به روش فوق حساس بیولومینوسانس اندازه گیری گردید.
براساس آزمایشات انجام شده در این تحقیق، غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C 12- 10، 22/7 ± 04/74درصد غلظت ATP اسپرمهای تازه نمونه گیری شده در دمای °C20- 18 بود.اسپرمهای نگهداری شده در دمای °C 4 یخچال به مدت 6 ساعت و اسپرمهای نگهداری شده در دمای آزمایشگاه به مدت 6 ساعت به ترتیب 91/0 ± 26/90 درصد و 49/1 ± 17/17 درصد ATP خود را حفظ کردند. نگهداری اسپرم درextender های مختلف (گلیسرول، محلول نمک 7/0% ، محلول نمک 65/0%) به مدت 5 روز نشان داد که گلیسرول و محلول نمک 65/0%، درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% حفظ کردند. نگهداری اسپرم درهمان extender ها به مدت 10 روز نشان داد که گلیسرول درصد بالاتری از ATP را نسبت به محلول نمک 7/0% و 65/0% حفظ کرد. اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در گلیسرول در دمای °C 15- بعد از 10 روز به ترتیب 5/4 ± 19/74 و 2/6 ± 67/47 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 7/0% در دمای °C 1 بعد از 10 روز به ترتیب 81/2 ± 65/13 و 06/0 ± 69/0 درصد ATP خود را حفظ کردند. اسپرمهای نگهداری شده در محلول نمک 65/0% در دمای °C15- بعد از 5 روز و اسپرمهای نگهداری شده درمحلول نمک 65/0% در دمای °C 15 - بعد از 10 روز به ترتیب 68/6 ± 58/73 و 12/0 ±05/1 درصد ATP خود را حفظ کردند.
براساس نتایج به دست آمده برای حفظ میزان ATP اسپرم ماهی کفال طلایی، نمونه گیری در دمای °C20- 18 و نگهداری در گلیسرول توصیه می شود.


مقاله


دانلودمقاله


دانلودمقاله دانشجویی


دانلود رایگان


دانلود رایگان مقاله


دانلود رایگان مقاله داشجویی


تحقیق


تحقیق دانش آموزی


تحقیق دانشجو


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود مقاله پايان نامه بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ...

پايان نامه بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus. پايان نامه ...

مقاله بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي ...

مقاله بررسي ميزان atp در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي ... مقاله بررسي ميزان atp در ...

DM30- بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي ...

... بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus ... ATP در اسپرم مولدين نر ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ... نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus ...

مقاله بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی …

... بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ... Mugil auratus, دنلود مقاله ...

دانلود پایان نامه ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي

... ATP در اسپرم مولدين نر ... مقاله : بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ...

بررسی میزان ATP در اسپرم مولدین نر ماهی كفال طلایی

بررسی میزان atp در اسپرم مولدین نر ماهی كفال ... و مقاله . بررسی ... atp در اسپرم مولدین نر ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ...

بررسي ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil ... Mugil auratus بررسي ميزان ATP در ...

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع بررسي ميزان ATP ...

... موضوع بررسي ميزان atp در اسپرم مولدين نر ماهي كفال ... نر ماهي كفال طلايي را ...

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیولوژی ماهیان دریا – اسپرم ...

... اسپرم مولدین نر ماهی كفال ... ميزان ATP در اسپرم مولدين نر ماهي كفال طلايي Mugil auratus ...

تحقیق درمورد اسطوره‌اي به نام زن.DOC

ماليات بر ارزش افزوده

آرايه هاي ادبي 16 ص

آمار قد دانش موزان کلاس پنجم مدرسه غیرانتفاعی -10 صفحه word

تحقیق/ تاريخچه مصرف و صنايع چوب ايران

تحقیق در مورد آزمایش مكانيك خاك 20 ص

کارآفرینی و طرح توجیهی كاشي چيني ايران 72 ص (word)

تحقیق درمورد نقش امام در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

تحقیق درباره آنفلوانزای پرندگان

ده اصل تغيير مديريت

کار آموزی مركز كامپيوتري كارخانه 7 ص

دانلود پاورپوینت تحلیل و جمع‌آوری اطلاعات به روش SWOT

دانلود کارآموزی در مورد مترو (شیراز) .

دانلوددستورالعمل کار با اره لنگ

تحقیق در مورد دکتر مصطفی معین 4ص (word)

جنگ روانی 26 ص

مقاله درمورد بيماري ام اس ( Multiple Sclerosis )

دانلود تحقیق حماسه سرايي در شعر فردوسي 13 ص