دانلود رایگان

مقاله درباره حقوق بازرگاني - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق, تحقیق در مورد حقوق بازرگانی, تحقیق فارسی, دانلود تحقیق حقوق بازرگانی, دانلود تحقیق فارسی, دانلود مقاله, دانلود مقاله حقوق بازرگانی, دا

دانلود رایگان مقاله درباره حقوق بازرگاني فرمت : WORD تعداد صفحه :52
حقوق بازرگاني
تعريف حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني:
سابقه مقررات تجاري در ايران:
در ايران بعد از اسلام روابط تجاري نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است.
اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان قبول و نكول بروات تجارتي مورخ 29 ثور 1298 قمري مي باشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون. شركتهاي تجاري داراي عنوان شده و دفاتر تجاري براي تجار و شركتهاي تجاري مقرر گرديده، اسناد تجاري تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا مي شود.
در 24/12/1347 قانوني به نام لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در 300 ماده به تصويب رسيده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 93 قانون تجارت مصوب 1311 گرديده است.
سابقه حقوق تجارت ساير كشورها:
امروزه قوانين كشورهاي مختلف راجع به امور تجارتي با يكديگر اختلافاتي دارد و كشورهاي جهان را مي توان به سه طبقه تقسيم نمود:
در اين كشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدني پيش بيني شده و قانون بخصوصي براي امور تجارتي وجود ندارد ولي در قانون مدني فصول مخصوصي براي امور تجارتي پيش بيني شده است مانند: ايتاليا- انگلستان- دول متحده امريكا.
2- كشورهاي گروه لاتين:
كه كم و بيش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پيروي مي كنند مانند: فرانسه، بلژيك، اسپانيا و دول متحدة امريكاي جنوبي، در اين كشور ها حقوق تجارت مستقلي در برابر حقوق مدني وضع شده و در اغلب اين كشورها محاكم مخصوصي نيز براي امور تجاري وجود دارد.
3- كشورهاي گروه ژرمن:
آنها داراي حقوق تجارت مستقلي بوده ولي از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پيروي مي كند.
مانند: آلمان، دول اسكانديناوي و ساير كشورها در امور تجاري كم و بيش از تجربيات دول بالا استفاده كرده و اغلب از اصول و قواعد يكي از كشورهاي گروه لاتين يا گروه ژرمن استفاده كرده و بعضي اوقات آنها را مخلوط كرده اند.
منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1- قوانين تجاري 2- قوانين مدني و عمومي 3- عرف و عادات تجاري 4-رسوم تجارتي
5- نظريات علمي، دكترين 6- رويه قضايي 7- قراردادهاي بين المللي 8- منابع اسلامي
قوانين تجارتي در كشور ما اهميت بخصوصي دارند، مخصوصاً كه اصول و قواعد آن از روي حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدني كه حاكم بر روابط كليه افراد است، مغايرت دارد.
2- قانون مدني:
قانون تجارت چون قانون استثنايي است نمي تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زيرا از يك طرف بعضي از معاملات گرچه بين تجار هم صورت گيرد طبق قوانين فاقد جنبة بازرگاني باشد مانند معاملات غير منقول كه به موجب مادة 4 قانون تجارت به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود.
از طرفي مواردي درقانون تجارت مقررات خاصي پيش بيني نشده است چون قانون مدني قانون عام مي باشد بايد به اصول و قواعد مقرر در اين قانون مراجعه شود.
3-4- عرف و عادات و رسوم تجارتي:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتيجه عادات و رسوم معموله بين تجار ايجاد مي شود. اين قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتي معمول بوده و بعد از آنكه عموميت پيدا كرده به صورت عرف و عادت در آمد و كم كم به صورت قانون در مي آيند.
چون عمليات تجارتي روز به روز توسعه پيدا مي نمايد و معاملات جديدي پيدا مي شود كه در قانون ممكن است پيش بيني نشده باشد اهميت عرف و عادات و رسوم تجارتي قابل ملاحظه است.
5- نظريه هاي علمي:
بلاخره تأثير نظريه هاي حقوقي و عقايد علماي حقوق تجارت را نيز نبايد از نظر دور داشت قبل از آنكه موضوعي وارد مرحلة عمل گردد و از طرف محققين مورد مطالعه قرار ميگيرد و نسبت به آن اظهار نظر مي شود و اين نظريات در موقع تهيه و تصويب قوانين نيز تأثير فوق العاده دارد به طوري كه در هر كشوري مكتب مخصوص براي حقوق تجارت پيدا شده. (منبعي غير مستقيم و غير رسمي مي باشد)
6- روية قضايي:
در مواردي كه قانون راجع به موضوعي ساكت باشد يا دربارة عرف و عادت و رسوم تجارتي اختلاف باشد روية قضايي جانشين عرف و عادت مي گردد. زيرا اگر چه محاكم حق تفسير قانون را ندارند ولي اگر در موضوعي آراء محاكم به يك نحوه و به يك نوع صادر گرديد و حتي هيأت عمومي ديوانعالي كشور اينگونه آراء را تأئيد نمود مي توان آن رويه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پيروي نمود.
7- قراردادهاي بين المللي:
قرار دادهاي بين المللي كه از طرف ايران پذيرفته مي شود مانند: قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران دانست.
8- منابع اسلامي
مانند: قرآن مجيد – احكام و مقررات اسلامي و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر، در پايان ضمن اينكه در قانون اساسي نيز مباحثي از اصول و مقررات مي توان يافت.
تاجر كيست؟
تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد
براي آنكه كسي تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
1- قبل از آنكه معاملات تجاري را تعريف نمائيم بايد در نظر داشت كه اغلب قوانين تشخيص تاجر از غير تاجر را موكول به اين نموده اند كه شخص مبادرت به معاملات تجارتي نمايد و از طرف ديگر بعضي از قوانين برخي از اعمال را از لحاظ آنكه تاجر آنها را انجام مي دهد تجارتي شناخته اند و به اين طريق براي تعريف تاجر و اعمال تجارتي دو نظريه مختلف وجود دارد: نظريه شخصي حقوق تجارت و نظريه موضوعي حقوق تجارت، در چه مواردي مبادرت به عمليات تجارتي شغل معمولي تلقي مي شود:
1-1- تكرار عمليات:
اگر اشخاص بطور اتفاقي مبادرت به عمليات تجارتي نمايند نمي توان آنها را مشمول تعريف قانون تجارت نمود. بنابراين لازمة شغل تجارت تكرار معاملات تجارتي از طرف تاجر است. ميزان تكرار معاملات تجارتي به نحوي كه مشمول تعريف حقوق تجارت گردد بستگي به عرف و عادت محل دارد و نمي توان تعداد معيني براي آن قائل شد و بايد ديد آيا حجم و ميزان معاملات تجارتي شخص باعث ميگردد كه او را تاجر محسوب نمايند يا خير، به اين دليل نمي توان ملاك تشخيص كه عموميت داشته باشد براي ميزان و تعداد معاملات تعيين نمود.
2-1- شغل تجارت:
تعيين اينكه در چه موقعي تكرار عمليات تجارتي از طرف شخص به او صفت تاجر را ميدهد نيز بستگي به عرف و عادت دارد. عده اي معتقدند شخص بايد در عمليات خود جنبة جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عدة ديگر مي گويند براي آنكه تجارت شغل معمولي اشخاص قرار گيرد تاجر بايد قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسيله ثبت تجارتي، نگاهداري دفاتر تجارتي و يا بطور ضمني به وسيلة پرداخت ماليات بازرگانان – قبول صلاحيت اصول و قواعد تجارتي در محاكم و غيره اعلام كرده باشد ولي هيچكدام از اين دو نظريه كامل نيست.
در مواردي كه فرد داراي چند شغل مي باشد تشخيص اينكه آيا شغل معمولي او تجارت است دشوار است و براي حل موضوع سه مورد مي توان تصور نمود:
الف- شخص داراي چند شغل مي باشد ولي شغل اصلي او تجارت بوده و زندگي او از اين طريق تأمين مي شود. مثلاً: پزشك است و داراي املاك مي باشد ولي بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه اي كه داير نموده است مشغول تجارت است. در اين صورت تاجر محسوب مي شود.
ب- شخص داراي چند شغل مي باشد ولي شغل تجارت او در درجة دوم اهميت قرار دارد و زندگي او از ساير موارد تأمين مي شود مانند مثال بالا ولي بيشتر به طبابت اشتغال دارد در اينجا چون مبادرت به عمليات تجارتي مي نمايد بايد او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتي دانست حتي اگر شغل اصلي او با تجارت منافات داشته باشد.
ج- شخص داراي شغل معيني است كه جنبة تجارتي ندارد ولي مجبور است براي انجام كارهاي مراجعين خود به حساب آنها مبادرت به بعضي از عمليات تجاري نمايد مانند: سر دفتران يا وكلاي دادگستري چون اينگونه اعمال تجارتي به حساب ديگران انجام مي شود و تابع شغل اصلي شخص است نمي توان او را تاجر محسوب نمود.
2- تاجر بايد معاملات تجارتي را به حساب خود انجام دهد:
معاملات تاجر بايد به حساب و به نام خودش صورت گيرد. بنابراين كسانيكه به حساب ديگري تجارتي مي نمايند مانند كارمندان تجارتخانه، مديران شركتهاي تجارتي تاجر محسوب نمي شوند. در اين قسمت بايد دلالان و حق العمل كاران و كساني را كه وسيلة تسهيل معاملاتي انجام مي دهند ولي عمليات آنها تجارتي بوده و خودشان تاجر محسوب مي شوند. شكي نيست كه معاملات كارمندان و مديران شركتها طبق بند 3 مادة 2 قانون تجارت تجارتي محسوب شده و كارفرماي او تاجر محسوب مي شود ولي خود آنها حقوق بگير و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمي شوند.
شرايط اشتغال به تجارت:
الف- تاجر بايد اهليت داشته باشد.
ب- دربارة بعضي از امور تجارتي نظامات و مقررات مخصوصي را رعايت كند.
الف- طبق مادة 210 قانون مدني متعاملين بايد براي معامله اهميت داشته باشند. طبق مادة 211 همان قانون براي آنكه متعاملين اهل محسوب مي شوند بايد بالغ، عاقل، رشيد باشند .
چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات مي باشد بنابراين اگر كسي اهليت براي معامله نداشته باشد، نمي تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمي توان او را تاجر شناخت.
ب- رعايت مقررات و نظامات مخصوص:
اصولاً شغل تجارت براي عموم آزاد است منتهي از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و بهداشت و رعايت اصول ديگر ممكن است براي بعضي از قسمتها محدوديتهاي پيش بيني ميشود.
به موجب ماده 1 قانون انحصار تجارت مصوب 19 تيرماه 1311 تجارت خارجي ايران در انحصار دولت بوده و حق صادر كردن و وارد كردن كليه محصولات طبيعي و صنعتي و تعيين ميزان و شرايط ورود و صدور آنها در حدود مقررات اين قانون به دولت واگذار مي شود
گرچه اين ماده كلي است ولي در عمل هيچ دولت ازمفاد آن استفاده نكرده و معمولاً ورود كالا از خارجه تابع ليست سهميه اي است كه همه ساله از طرف وزارت بازرگاني اعلام مي شود يا اينكه واردات كالاهاي خارجي را موكول به صدور اجناس صادراتي از ايران نموده است. بنابراين با در نظر گرفتن قوانين مزبور تجارت خارجي در ايران آزاد نيست و مقيد به حدود شرايطي است كه همه ساله از طرف دولت اعلام ميشود.
در بعضي موارد قوانين مخصوصي اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع كرده اند مثلاً: قضات دادگستري يا مديران سازمان برنامه مادامي كه داراي سمت هاي مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در اين صورت اين اشخاص اهليت براي تجارت دارند ولي به مناسبت شغل خود نمي توانند اين اشخاص مبادرت به عمليات تجاري نمايند عمليات آنها از لحاظ حقوقي باطل نيست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتي در صورت عدم انجام تعهدات خود ممكن است ورشكسته اعلام شوند.
كسبة جزء نيز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب مي شوند اما قانون آنها را از الزامات زيادي كه براي تجار پيش بيني شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتي، ثبت تجارتي (م 6 ق تجارت)
عمليات تجارتي
اصولاً عملياتي هستند كه بطور مستمر به وسيله تاجر براي جلب نفع انجام گيرد. اين عمليات معمولاً بر چهار نوع تقسيم مي شوند:
1-عمليات تجارتي توزيعي 2-عمليات تجارتي توليدي
3-عمليات تجارتي خدماتي 4-عمليات تجارتي كمكي
1- عمليات تجارتي توزيعي:
عمليات مربوط به پخش و توزيع كه عبارتند از عملياتي كه تاجر انجام مي دهد تا اجناس را از توليد كننده يا فروشنده عمده تحصيل نموده و در احتيار مصرف كنندگان قرار دهد. اين عمليات اصولاً تجارتي بود و كاملترين نوع عمليات تجارتي مي باشد مانند تاجري كه مقداري جنس به كارخانه سفارش ميدهد و بعداً آنها را به مشتريان خود با منظور نمودن نفعي خود به فروش مي رساند.
عمليات تجارتي توليدي:
عمليات مربوط به توليد كه عبارتند از عملياتي كه تاجر انجام دهد تا اجناسي را كه قابل مصرف اشخاص نيست تغيير شكل داده يا با اجناس ديگري مخلوط نموده و به صورتي كه قابل مصرف براي عموم يا طبقة مخصوصي باشد، آنها را عرضه نمايد. مانند صاحب كارخانة نساجي كه مقداري پنبه يا پشم خريداري نموده و آنها را در كارخانة خود تبديل به پارچه نموده و براي مصرف عموم عرضه ميدارد. اين عمليات گرچه اصولاً تجارتي نيست ولي اغلب قوانين تجارت آنها را در زمرة عمليات تجارتي محسوب مي دارند.

3- عمليات تجارتي خدماتي:
عمليات مربوط به خدمات تجارتي عبارتند از عملياتي كه تغييري در نوع جنس نمي دهند، ولي خدماتي انجام مي دهند كه لازمة تجارت است. مانند حمل و نقل كه بدون وجود آن توسعة تجارت مسير نيست يا بنگاه هايي كه اجناس مشتريان را در انبار خود نگاهداري مي نمايند به همين طريق مؤسساتي كه اجناس مختلف را براي رفع حوايج مشتريان خود اجاره مي دهند.
4-عمليات تجارتي كمكي:
عمليات مربوط به كمك به تجار عملياتي هستند كه كار تجار را تسهيل كرده و با همكاري با تجار باعث رونق و توسعة تجارت مي شوند مانند عمليات بانكي، بيمه، دلالي، حق العمل كاري.
عمليات تجارتي كه در بالا شرح داده شد بعضي ذاتاً تجارتي مي باشند و برخي به موجب قانون، تجارتي تلقي مي شوند و بالاخره عمليات ديگري از لحاظ اين كه به وسيلة تجار انجام مي شوند جزء عمليات تجارتي محسوب مي شوند.
تقسيم بندي ديگر عمليات تجارتي عبارتند از:
عمليات تجارتي ذاتي يا مطلق
الف- عملياتي كه اصولاً تجارتي هستند:
ب- عملياتي كه به وسيلة مؤسسات انجام مي گيرند:
1- عمليات تجارتي به حكم قانون:
معاملات برواتي اعم از اين كه بين تاجر يا غير تاجر باشد. در قانون تجارت ايران فقط معاملات برواتي مشمول مي دانند. مانند استخراج معادن، يا عمليات شركتهاي سهامي.

2- عمليات تجارتي تبعي يا نسبي:
عمليات تجارتي تبعي عبارتند از عملياتي كه به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يكي از آنها تجارتي محسوب مي شوند ولو اينكه عمل اصولاً تجاري نباشد به شرح زير است:
بنا به مراتب بالا عمليات تجارتي برد و نوعند: عمليات تجارتي اصلي كه شامل عمليات مشروحه در قسمت اول و دوم مي شوند و مادة 2 قانون تجارت آنها را تعريف نموده است و عمليات تجارتي تبعي كه شامل عمليات قسمت سوم شده و در مادة 3 قانون تجارت تعريف شده است و ما ذيلاً به شرح هر يك از آنها مي پردازيم:
مبحث اول: عمليات تجارتي اصلي:
تشخيص عمليات تجارتي از عمليات غير تجارتي در كشورهايي كه ملاك تشخيص تاجر را با غير تاجر براساس اشتغال آنان بدين گونه عمليات قرار مي دهند، اهميت فوق العاده دارد و در مواردي كه حقوق تجارت بر جنبة موضوعي آن استوار است، قوانين تجارت عمليات تجارتي را مشروحاً بيان نموده اند.
عمليات تجارتي برحسب قانون تجارت ايران خيلي وسيع است و به موجب مادة 2 قانون تجارت عمليات زير تجارتي محسوب مي شوند:
1- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي درآن شده يا نشده باشد: اموالي را كه تاجر مي خرد يا تحصيل مي كند ممكن است عيناً به فروش برساند يا در آن دخل و تصرفاتي بنمايد، مثلاً تاجري مقداري چاي به طور كلي مي خرد و آنهارا بسته بندي نموده و به صورت جزئي مي فروشد يا اينكه مقداري چرم خريده وآنها را به كفش تبديل نموده وبفروش مي رساند، اعمال مربوط به اينگونه اجناس چه درآن تصرفاتي شده يا نشده باشد تجارتي محسوب مي شود.
2- تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد:
حمل و نقل از اركان مهم تجارت بوده توسعه و ترقي تجارت مرهون ترقيات آن است و بدون توسعه حمل و نقل تجارت فقط جنبه محلي داشته و تجارت بين المللي به صورت امروزي تحقق پيدا نمي كند.
حمل و نقل عملي است كه در توزيع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف كنندگان قرار ميدهد. از عبارت تصدي به حمل و نقل بايد نتيجه گرفت كه اشخاصي و مؤسساتي كه براي كار خود مبادرت به عمليات حمل و نقل مي نمايند تاجر محسوب نمي شوند زيرا اين عمل فرعي بوده و براي رفع حوايج و احتياجات آنهاست در صورتي كه اشخاص و مؤسساتي كه كارشان حمل و نقل اجناس ديگران در مقابل دريافت كرايه است اگرهم به عمل تجارتي ديگري مبادرت ننمايد مشمول حقوق تجارت خواهند بود. علاوه بر آن بايد بين اشخاصي كه داراي يك دستگاه وسيله نقليه جهت حمل و نقل بوده و خودشان متصدي آن مي باشند و موسساتي كه داراي وسايل حمل و نقل مختلف بوده و داراي تشكيلات و كارمندان مختلف مي باشند تفاوت قائل شد، زيرا يك شوفر تاكسي يا يك راننده كاميون اگر صاحب وسيله نقليه نباشد عنوان فرد و كارگر را دارد و تاجر شناخته نمي شود و اگر خودش صاحب همان وسيله نقليه باشد بيشتر مشمول تعريف پيشه وري مي شود تا تاجر.
قانون تجارت ايران تصدي به حمل و نقل را چه از راه خشكي چه هوا يا دريا را عمل تجارتي محسوب مي كند ولي مقررات قانون تجارت ما بيشتر مربوط به حمل و نقل از راه خشكي است و نسبت به حمل و نقل هوايي و دريايي مقررات مخصوصي مستقل وجود دارد.
3- هر قسم عمليات دلالي با حق العمل كاري يا عاملي و …
اشخاص بالا معمولاً عملياتي را كه انجام مي دهند براي شخص خود نبوده و به حساب ديگران آنها را را انجام ميدهند. بنابراين اگر عمليات اشخاص مزبور صريحاً در قانون تصريح نمي گرديد اطلاق تاجر به آنان دچار اشكال مي گرديد. (مادة 335، 357 ق. تجارت)
4- تصدي به عمليات حراجي:
عمليات حراجي عبارتست از اين كه مؤسسه اي اجناس اشخاص مختلف را براي فروش قبول مي كند و در عوض آنكه آنها را بطور معمول به قيمت معيني به فروش برساند آنها را به يك عده از كساني كه مايل به خريد چنين اشيايي هستند در يك جلسه عمومي عرضه مي نمايد تا هر كس مبلغ بيشتري را پيشنهاد نمود جنس به او واگذار شود.
متصديان عمليات حراجي در حقيقت واسطه هستند كه اجناس ديگران را به فروش مي رسانند. ممكن است فروشنده و يا خريدار هيچكدام تاجر نباشند، ولي با تصريح قانون تجارت عمليات متصديان مزبور مانند: عمليات دلالان و حق العمل كاران تجاري تلقي مي شوند.
5- تصدي به هر قسم نمايشگاه عمومي
متصديان نمايشگاه عمومي اشخاصي هستند كه واسطه بين مصنف و مردم براي دادن نمايش مي باشند و نمايشگاه عمومي محلي است كه مردم در مقابل پرداخت وجهي آثار نويسندگان و مصنفيني را مشاهده نموده و وسايل سرگرمي آنان فراهم مي شود، در نمايشگاه عمومي جنسي مورد توزيع قرار نميگيرد بلكه ذوق و هنر به معرض استفاده عمومي قرار داده مي شود.
6- هر قسم عمليات صرافي و بانكي
عمليات صرافي و بانكي اساس تجارت امروزي بوده و بدون آن توسعة تجارت فوق العاده محدود مي شود و كسي كه مبادرت به اين عمليات مي نمايد واسطة توزيع پول و اوراق بهادار مي باشد.
7- معاملات برواتي بين تاجر و غير تاجر:
معاملات برواتي اصولاً شامل سفته و برات مي شود و چك را در بر نميگيرد، برات و سفته برعكس ساير عمليات تجارتي اگر هم بطور اتفاقي بين غير تجار صورت گيرد عمل تجارتي محسوب مي شود.
8- عمليات بيمه بحري و غيربحري
عمليات بيمه چه بحري و چه غيربحري تجارتي محسوب مي شوند، علت اينكه بيمه بحري تصريح شده اينست كه بيمه بحري خيلي قديمي تر از بيمه بري (خشكي) معمول شده است در قانون تجارت صحبتي از عمليات بيمه نشده است معاملات بيمه اصوصاً بر دو نوع اند يكي بيمه اشخاص كه عبارتست از بيمه عمر و بيمه حوادث و بيماري ها.
ديگري بيمه اشياء كه براي پيش بيني خساراتي است كه ممكن است در نتيجة حوادث، بحث از بين رفتن يا آسيب ديدن اشياء شود مانند: بيمه آتش سوزي، دزدي، آفات ارضي و سماوي و …
9-كشتي سازي و خريد و فروش كشتي و كشتيراني داخلي يا خارجي يا معاملات راجع به آنها:
تصدي به امر حمل و نقل دريايي را جزء عمليات تجاري محسوب مي دارند خريد و فروش كشتي اگر به وسيله اشخاص بازرگاني مي شود كه در اغلب كشورها براي آن مقررات مخصوصي پيش بيني كرده اند. ولي در ايران حقوق دريايي هنوز كافي نيست.
مبحث دوم: عمليات تجاري تبعي:
قانون تجارت ايران نيز در مادة 3 دامنه عمليات تجارتي را توسعه مي دهد بطوري كه مي توان گفت كليه عملياتي كه تاجر انجام ميدهد، جز معاملات راجع به غير منقول تجارتي محسوب مي شوند.
عمليات تجارتي تبعي كه در قانون تجارت ايران ذكر شده است به شرح زير مي باشد:
مبحث سوم: معاملات غير منقول:
ماده 4 قانون تجارت: معاملات غير منقول به هيچ وجه تجارتي محسوب نمي شود
بدليل زير اغلب قوانين از رويه بالا پيروي مي كند و معاملات غير منقول را تابع مقررات حقوق تجارت نمي داند زيرا:
دفاتر تجاري
فن دفتر داري و حسابداري وسيله اي است كه اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و مؤسسات تجاري تحصيل و جمع آوري نموده و به تاجر و اشخاص ذينفع امكان ميدهد در هر موقع از وضع دارائي، ديون و مطالبات و تعهدات پيشرفت يا عدم پيشرفت امور مؤسسه تجارتي اطلاع حاصل نمايند. فن دفترداري كه سابقاً فرعي بوده امروزه اهميت زيادي كسب كرده و هيچ مؤسسه تجارتي كه تا اندازه اي براي خود اهميت قائل شود نمي تواند بدون تنظيم و نگاهداري دفاتر تجارتي امور خود را اداره كند. دفاتر تجارتي نه تنها وسيلة نظارت درامور مؤسسه مي باشد بلكه بين تجار به عنوان دليل و مدرك مورد استفاده قرار ميگيرند علاوه بر آن دفاتر تجارتي مهمترين وسيله براي تعيين ماليات مؤسسات تجارتي بوده و دفاتر مزبور در صورتي كه صحيح و طبق قانون تنظيم شده باشند اعتبار زيادي دارند و قوانين كليه كشورها اساس ماليات مؤسسات تجارتي بوده بر دفاتر مزبور در صورتي كه صحيح و طبق قانون تنظيم شده باشند اعتبار زيادي دارند و قوانين كليه كشور ها اساس ماليات مؤسسات را بر طبق ارقام مندرج در دفاتر تجارتي قرار داده اند.
تقريباً در كليه كشورها امروزه داشتن دفاتر تجارتي براي تجار اجباري است. مادة 6 قانون تجارت ايران مقرر مي دارد:


تحقیق


تحقیق در مورد حقوق بازرگانی


تحقیق فارسی


دانلود تحقیق حقوق بازرگانی


دانلود تحقیق فارسی


دانلود مقاله


دانلود مقاله حقوق بازرگانی


دا


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق و مقاله درباره حقوق بازرگانی

تحقیق و مقاله درباره حقوق بازرگانی ,تحقیق و مقاله درباره حقوق بازرگانی ,سایت
علمی و پژوهشی آسمان | اقدام پژوهی | گزارش تخصصی.

حقوق تجارت - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

مقالات حقوق تجارت ، حقوق تجارت، مقاله حقوق تجارت ، تحقیق حقوق تجارت، مقالات
حقوقی ، پایان نامه ، کار تحقیقی حقوق تجارت ... سه روش طرح دعوا درباره چک بدون وجه.

مقالات حقوق تجارت - دانشنامه حقوق

کارت بازرگانی چیست. 25 آذر 1394 2074 0. تقریباً هر اقدامی در چارچوب قوانین
کشور، به یک مجوز از سوی مقامات یا سازمان های مربوط نیاز دارد. دقیقا مثل رانندگی
کردن ...

مبانی فلسفی حقوق بازرگانی فراملی - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

آنچه کمتر طرف توجه بوده، یافتن مبنایی فلسفی برای حقوق بازرگانی فراملی است
که ادعا دارد در ... از سوی دیگر، رابطۀ حقوق بازرگانی فراملی با نظام‌های حقوقی دیگر
اعم از رسمی و غیررسمی، چالشی اجتناب‌ناپذیر است. ... درباره نشریه · اهداف و چشم انداز ·
اعضای هیات تحریریه · اعضای مشورتی هیات تحریریه · همکاران ... اصل مقاله (275 K).

نظریه حقوق فراملی بازرگانی - فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی

این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه
وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم ...

دانلود مقاله حقوق تجارت

اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی ۱۴
در سال ۱۶۷۳ صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در ...

SID.ir | عرف و پذيرش آن در حقوق بازرگاني فراملي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی عرف و پذيرش آن در حقوق بازرگاني فراملي.

مقالات ISI تجارت منطقه ای : 37 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی

در این صفحه، تعداد 37 مقاله انگلیسی از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس
دایرکت (ScienceDirect) درباره موضوع تجارت منطقه ای آرشیو شده است که شما می
توانید ...

مقاله حقوق تجارت

مقاله حقوق تجارت مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۴
صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله حقوق تجارت نمایش ...

مقاله بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل

مقاله بررسی تجارت الکترونیکی در حقوق تجارت بین الملل مربوطه به صورت فایل ...
بانک پیشرو ، روزنوشت های درباره تکنولوژی وفرهنگ – تجارت الکترونیک- بانک ...

فایل مورد نظر شما: چک بلامحل در حقوق تجارت ایران وحقوق ... - مقاله دات نت

22 جولای 2011 ... مقاله مروری درباره چک بلامحل در سیستم حقوق تجارت ایران وحقوق تجارت بین الملل در
قانون صدور چك مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذكور مصوب ...

آرشیو مقالات و جزوات حقوق تجارت - موسسه بزرگ قانون یار مبتکر ...

21 مه 2015 ... درباره موضوع و ناشر اولیه جزوه. لینک مستقیم. لینک کمکی. (کد4001)حقوق تجارت۱.
کلیات تجارت و اعمال تجارتی(( دکتر فخاری)). لینک دانلود.

مقاله ماهيت حقوقي دلالي در حقوق تجارت - سایت علمی دانشجویان ایران

مقدمه دلالي به معناي وساطت در انجام معاملات ، از جمله مشاغلي است كه توسعه شهرها و
افزايش جمعيت ضرورت پيدايش آن را ايجاب كرده است . در جوامع ...

مقالات حقوق تجارت - پورتال ( پرتال ) حقوق

همه چیز درباره شرکت با مسئولیت محدود نویسنده: ... - شنبه ٩ خرداد ، .... این نقیصه
موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت‌های سهامی است. چرا که
در ...

حقوق تجارت - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می‌کند.
برخلاف حقوق مدنی که روابط همهٔ افراد جامعه را شامل می‌شود، حقوق تجارت به وضع ...

دانلود تحقیق های درس حقوق بازرگانی پیشرفته - وبلاگ پرتو امید ...

31 مه 2014 ... دانلود تحقیق های درس حقوق بازرگانی پیشرفته. ... RSS · ATOM. درباره مدیر وبلاگ
... نمونه سوالات امتحانی درس حقوق تجارت (حقوق بازرگانی).

با سلام . من بدنبال موضوع جدیدی برای مقاله پژوهشی ... - اتاق بازرگانی

من بدنبال موضوع جدیدی برای مقاله پژوهشی هستم . تخصص بنده در زمینه حقوق تجارت
بین الملل هست .موضوع مورد نظرم رویه گمرکی ورود موقت و نقش آن در رونق صادرات و ...

مقالات - مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

مصادره غیرمستقیم در حقوق بین الملل و رویه دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات ... رویه
داوری بین المللی درباره غرامت ( دعاوی نفتی ). نویسنده : دکتر محسن محبی. دانلود مقاله
...

آثار حقوقي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر | صادقي ...

ممتاز، جمشيد، "نظام حل‌و‌فصل اختلافات در سازمان جهاني تجارت"، مجموعه مقالات اولين
همايش جنبه‌هاي حقوقي سازمان جهاني تجارت، تهران: انتشارات موسسسه مطالعات و
پژوهشهاي ...

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران - مقالات آموزشی حقوقی

صفحه اصلي > بخشنامه ها و دستورالعملها > دفترحقوقی > مقالات آموزشی حقوقی. منو
اصلی. درباره ما - تاريخچه٬ اهداف و ... مقالات آموزشی حقوقی. نکات کاربردی حقوقی ...

آیین نامه های قانون اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی تهران » گروه ...

در این مقاله درباره ی بخشی از قوانین اتاق بازرگانی تهران آیین نامه 12 بررسی شده
است. جهت مطالعه آیین نامه 12 اتاق بازرگانی تهران کلیلک کنید.

:: بررسی اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران » بانک مقالات بازاریابی ...

13 دسامبر 2010 ... TMBA درس حقوق بازرگانی (دکتر بهرام خیری -عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی) ...
در این مقاله به مفاهیم اسناد تجاری ، مزایای اسناد تجاری، اوصاف اسناد ..... در آغاز درباره
اين كه آيا صدور سفته و معاملات مربوط به آنها عمل تجاري است يا ...

لیستی از عناوین تحقیق پیشنهادی در حوزه تجارت بین الملل و فناوری

در نوشته های حقوقی داخلی ما نیز بحث مفصلی در رابطه با همه موضوعات حوزه حقوق
تجارت بین الملل و حقوق فناوری اطلاعات نشده است و آنچه شاهدیم مقالات پراکنده ای است
که ...

گروه حقوقی نارون

گروه حقوقی نارون اراائه دهنده خدمات ثبت اختراع،ثبت کارت بازرگانی،ثبت علامت
تجاری،ثبت شرکت سهامی خاص،ثبت شرکت تعاونی...

مقاله نقش تجارت بین المللی در توسعه اقتصادی - سیویلیکا

حجم فایل: ۴۵۲.۱۸ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت
... مهشید قطبی راوندی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل ، 2 استاد و ...

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه گرایش بازرگانی بین الملل برای ...

موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه گرایش بازرگانی بین الملل برای رشته های غیر
حقوقی: ۱-تاثیر هماهنگی استراتژی های بازاریابی بین الملل با ابعاد محیطی سازمان ...

حقوق تجارت بین الملل - مقالات

کارگزار حمل (FORWARDER): شخصی است حقیقی یا حقوقی که در مقابل دریافت
اجرت یا ... برخی اطلاعات در خصوص خریدار باشند: 1- در اتاق بازرگانی بیشتر
کشورهای پیشرفته و ادارات ..... Have the terms "about" or "approximately" been
included?

تحول نظام حقوق ضمانت نامه بانکی در مقررات اتاق بازرگانی بین المللی

این مقاله نشان می دهد که منبع اصلی شکل گیری قواعد حقوقی حاکم بر این ابزار تجاری
، عرف بازرگانی بین المللی است و تلاش اتاق بازرگانی بین المللی برای اعمال ...

مقالات - حقوق تجارت بین الملل

مقالات. عنوان:قانون نمونه در باره داوری تجاری بین المللی .ماهیت خاص اختلافات ناشی
ازروابط بازرگانی بین المللی ولزوم رسیدگی سریع به آن اختلافات ازیک طرف، ...

مقاله بازرگانی بین الملل با ترجمه - ترجمه فا

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت گرایش بازرگانی بین الملل به همراه
ترجمه ... برای بازگشت به صفحه جستجوی مقالات رشته مدیریت اینجا کلیک نمایید.

پرتال جامع علوم انسانی - حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین ...

موضوع این مقاله عبارت است از بررسی اجرا و کاربرد آنچه که به ‹حقوق بازرگانی
فراملی› مشهور شده، در داوری تجاری بین المللی. اصولاً داوری وقتی بین المللی است که
...

رشته حـــقوق - دانلود اصل مقاله +خرید ترجمه

در صورتی که قصد خرید مقاله به صورت انلاین ندارید و میخواهی خرید شما بصورت
کارت به کارت یا پرداختی عابر بانک باشد لطفا از منوی اصلی بر روی گزینه "
پرداخت ...

ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

ﻣﺎده. 11. ﻣﺴﺘﻠﺰم دوﯾﺴﺖ ﺗﺎ ده ﻫﺰا. ر. رﯾﺎل ﺟـﺰای ﻧﻘـﺪی اﺳـﺖ. ،. اﯾﻦ ﻣﺠـﺎزات را ﻣﺤﮑﻤـﻪ. ﺣﻘﻮق راﺳﺎ. و. ﺑﺪو.
ن ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻣـﺪﻋﯽ اﻟﻌﻤـﻮم ... ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﺷﻮد وﻟ. ﻮ. اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت آن
اﻣﻮ. ر. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺎده. ـ3. ر د. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ..... درﺑﺎره اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ. و. ﺗﺼﻮﯾﺐ آن اوﻟﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان.

مقاله - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

مقاله نشريه . 1395/10/30. کلیدواژه ها: صادرات، ... مقاله نشريه . 1395/06/31. کلیدواژه
ها: علامت تجاری / مبانی حقوقی / مبانی اقتصادی / بازار / رأی دادگاه ... 1395/03/31.
کلیدواژه ها: پنجره واحد تجاری / صادرات و واردات / مالزی / کره / حقوق ایران ... درباره
موسسه ...

مجله حقوقی بین المللی - فهرست مقالات

حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی. صفحه 5-42 ... تحولات جدید حقوق
بین‌الملل عمومی در مورد قانونی بودن آزمایش‌های اتمی در دریای آزاد. صفحه 43-64.

آشنايي با حقوق تجارت الکترونيکي - نظام جامع اطلاع رساني اشتغال

17 دسامبر 2007 ... در اين مقاله سعي شده است که تعريفي اجمالي از حقوق اين فناوري نوظهور ارائه گردد و
پس از آن مباني حقوقي اين تجارت نوين و امضاي الکترونيکي و در ...

تحقیق درباره ورشکستگی - مقاله و تحقیق

2 جولای 2015 ... مقاله و تحقیق رایگان درباره موضوعات مختلف. ... او دریافت که اگر کارایی سیستم
قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در .... مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور
اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

International Law حقوق بین الملل - دریافت مقاله ها و کتاب های حقوق ...

International Law حقوق بین الملل - دریافت مقاله ها و کتاب های حقوق بین الملل - مرکز
... مجله اکراس بوردر (مقالاتی درباره حقوق بین الملل و موضوعات بازرگانی، اقتصاد، ...

کشورهای در حال توسعه و نظام حل‌وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت

نوع مقاله: علمی - ترویجی. نویسنده. سپیده زبردست. دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل
در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. چکیده. کشورهای در حال توسعه از شرایط ...

پژوهشکده حقوق شهر دانش

حقوق+قانون+مقررات. ... تأملي بر حقوق بي طرفي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران ....
دانلود فهرست عناوین مقالات مجله پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی دانلود فهرست ...

دانلود رایگان مقاله در مورد روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی

20 جولای 2017 ... ۵ تیر ۱۳۹۶ - دانلود پایان نامه در مورد در حقوق تجارت بین المللی روشهای روشهای حمل
کالا در ... دانلود رایگان تحقیق در مورد قاچاق اسلحه ، مقاله ، تحقیق ...

دانلود مقالات ترجمه شده : مدیریت بازرگانی::صفحه 1 - دانلود مقاله isi

دانلود مقالات رایگان و معتبر isi و خرید ترجمه مقالات مدیریت بازرگانی.

اخذ کارت بازرگانی - ثبت شرکت فکر برتر

تعریف کارت بازرگانی: کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص
حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد براساس مقرراتی که در
حال ...

مقاله‌ها - Dr. Shiravi - دکتر شیروی - - دکتر عبدالحسین شیروی

الف) مقالات انگلیسی و فرانسه ... برای دیدن متن مقاله اینجا را کلیک کنید ... ۲۴) نقش
آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷.

ﻓﺮهﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮو ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ - IDLO

ﮐﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاﯼ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻟﻐﺎت و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ وﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ . اﻳﻦ ﮐﺘﺎب.
ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﻨﺒﻊ ..... Truth Commission. ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن وﻳﺎﻧﺎ در ﺑﺎرﻩ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ. (. ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ.

روند متّحدالشکل سازی حقوق قراردادها در سطح بین المللی

حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی، به این مهم دست ...
Law, Harmonization, International Trade, Model Legal Guide/Codes. اصل مقاله.

مقاله درباره شیشه بایگانی - بازرگانی شیشه سلیمی

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ | مقالات ... ۱۰ مهر ۱۳۹۵ | درباره ما. بازرگانی شیشه سلیمی با
رویکردی نوین اقدام به ایجاد وب سایت جامع صنعت شیشه ایران نموده ... All rights
reserved.

دانلود کتاب حقوق تجارت 1 pdf + جزوه آموزش تصویری | ArianSystem ...

4 سپتامبر 2016 ... به دلیل اهمیت این موضوع در این مقاله به معرفی حقوق تجارت حسابداری می پردازیم و
برای آموزش بیشتر در این زمینه تعدادی کتاب حقوق تجارت 1 به همراه ...

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس ماژور ...

لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی
از ... به هر روی، با چشم‌پوشی از گفت و گوهایی که درباره شرایط تحقق این نهاد حقوقی و
حوزۀ تاثیر آن .... 3- وضعیت حقوقی تحریم و حقوق قراردادهای بازرگانی بین‌المللی.

علوم سرا: صفحه نخست

علوم سرا، سایت دانلود مقاله، نمونه سوالات. ... تماس با ما · درباره ما · اعضای ویژه ·
تبلیغات · فروشگاه · انجمن · آپلود پروژه شما · صفحه نخست ... پاسخنامه تستي حقوق
بين المللي عمومي 2 با پاسخنامه تستي حقوق تجارت (2) شرکت ها با پاسخنامه تستي
حقوق ...

شورا و مرکز ملی رقابت - کتب و مقالات

نویسنده : حشمت‌الله سماواتی ناشر: فردوسی محل نشر : تهران سال چاپ: 1391 تعداد
صفحات: 242. حقوق رقابت بازرگانی در اتحادیه اروپا نویسنده : مجید شکوهی ناشر :
میزان

درباره مشاوره تامین اجتماعی | اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ...

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی. ... درباره مشاوره. درباره مشاوره
... کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ...

موسسه آموزش عالی طبرستان

... الکترونیکی · بانک اطلاعات نشریات · وضعیت اشتراک وایرلس · سایت معاونت
فرهنگی · سامانه انتقال دانشجو · پورتال استاد شریعت پناهی · همایش ملی تحولات
حقوقی ...

ثبت شرکت | ثبت برند | کارت بازرگانی | ثبت شرکت موسسه آفریقا

موسسه حقوقی تدبیرسازان آفریقا دارنده ی گواهینامه ی ISO10002 کسب رضایت ...
یکسری اشتباهات بدلیل ندونستن بعضی موارد هنگام ثبت شرکت رخ میده با این مقاله
ما در مورد این مسائل بیشتر اطلاعات بدست میاری. ... بیشتر درباره ثبت برند بدانیم
...

پروژه دات کام

مرجع دانلود رایگان تحقیق، مقاله و پروژه های دانشجویی. ... مواد و مصالح و اجناس انبار
بزرگترین رقم دارائی اکثر موسسات صنعتی و بازرگانی را تشکیل داده و مسئولیت
...

حقوق کودکان - بانک مقاله و تحقیق و پروژه | ایران داک | IRANDOC

مدیریت بازرگانی (21) .... اين تحقيق ضمن ارائه تعريف كودك، تبيين حقوق كودك در
خانواده و اجتماع جهان امروز، رفتار رسول اكرم با كودكان و ..... و دیگری «پروتکل الحاقی
درباره بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه» که خدمت سربازی اجباری افراد زیر ۱۸
...

خانه ISI ایران: دانلود رایگان مقالات ISI باترجمه فارسی

دانلود مقالات رایگان,مقالات رایگان isi,مقالات مدیریتی isi,ترجمه مقالات,دانلود رایگان
مقاله isi مدیریت با ترجمه.

مجله مطالعات حقوق تطبيقي، - Magiran

مجله مطالعات حقوق تطبيقي ... مقاله پژوهشي. چالش هاي نظام حقوقي ايران در الحاق به
معاهدات حقوق بشري از ديدگاه حقوق بين الملل هاجر آذري .... ماهيت حقوق بازرگاني
فراملي

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﯽ - گنج

ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ام ﺗﮑﺮاري ﻧﯿـﺴﺖ و. ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز داﻧﺸﮕﺎه دﺳﺘﺎوردﻫﺎي آن.
را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻨﻤﻮده و. ﯾﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪﻫﻢ . ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ. ﻓﮑﺮي و ﻣﻌﻨﻮي ...

معرفی رشته حقوق - بیتوته

این روابط می تواند مربوطه به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا
شامل روابط خصوصی مردم. ... درباره رشته مدیریت مالی, راهنمای انتخاب رشته ... مردم می
پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا
مسائل مربوط به حقوق مدنی است ..... معرفی مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
...

تحقیقات قانون داوری بین المللی و دکترین

امروز, بسیاری از منابع آنلاین رایگان وجود دارد به تحقیق مسائل مربوط به قانون داوری
تجاری ... آنلاین رایگان ابزار برای قانون پژوهش های بازرگانی بین المللی داوری ... این
سرویس همچنین تعدادی از منابع و سخنرانی که مربوط به حقوق بین الملل عمومی هستند.
..... در باره. منابع داوری در این وب سایت به شما به ارمغان آورد شرکت حقوقی داوری بین
...

معرفي رشته حقوق - آینده برتر

آذر 15, 1394 adminانسانی, مقالات مفید, همه چیز درباره رشته های دانشگاهی ... دادرسي
کيفري،حقوق تجارت،متون فقه،اصول فقه و قواعد فقه مي باشد. .... رشته های حقوق سایر
ملل و واقوام که با کشور ما ارتباطات (سیاسی و بازرگانی و فرهنگی واقتصادی) دارند

معرفی رشته مدیریت بازرگانی - دانشگاه فردوسی مشهد

تعداد کل واحدهای درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 133 واحد به شرح زیر می
باشد. 1- دروس عمومی (ع) ... 31, 21332014, حقوق بازرگانی, بله, تخصصي, پیش نیاز.

مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی | ثبت شرکت راه روشن

16 فوریه 2017 ... مدارک لازم اخذ کارت بازرگانی حقوقی,مدارک لازم گرفتن کارت بازرگانی حقوقی 1-
اصل اظهارنامه ... مکان شما: خانه / اخبار و مقالات / مدارک فعالیت های ثبتی / مدارک لازم اخذ
کارت بازرگانی حقوقی ... چه مدارکی مورد نیاز است برای گرفتن کارت بازرگانی به
صورت حقوقی .... ظ · نکاتی درباره اساسنامهفوریه 21, 2017 - 6:16 ب.ظ.

موضوعات طبقه بندی شده مدیریت - مدیریار

مدیریار سایت جامع مدیریت ، با ارائه مقالات،خلاصه کتب،دانشمندان،نظریات و عکس ها
مرتبط تمامی زیرشاخه های مدیریت را به صورت مستقیم و عیر ... مدیریت بازرگانی ...

ویژگی‌های عمده ‌اینکوترمز 2010 - تحقیقات حقوقی آزاد

هم اکنون عنوان رسمی ‌برای ‌اینکوترمز 2010 عبارت است از "مقررات اتاق بازرگانی ...
تغییر دیگر درباره مساله انتقال ریسک از نرده کشتی است که هم اکنون واقعیت و
تجارت عملی را ... مقالات -1 ذوقی، محمد صالح، " اینکوترمز 2010 ، تفاوت های مهم با
مقررات ...

موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل | ترجمه مقالات ISI

موضوع پایان نامه حقوق تجارت بین الملل,پیشنهاد و انتخاب موضوع جدید پایان نامه ...
لیستی از موضوعات پایان نامه و تحقیق در زمینه رشته حقوق تجارت بین الملل در مقطع
...

برای مشاهده تعاریف شرکت های سهامی ، انواع آن و مجامع عمومی مربوط به آنها

سهام جزء حقوق مالی محسوب می شود و در حکم مال منقول می باشد و هم به صورت قهری و هم به
... شرکت تجارتی محسوب می شوند حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد .
.... گاهی در خلال سال مالی برای اتخاذ تصمیم درباره اموری که در صلاحیت مجمع عمومی ...

درباره ما – صفر تا صد تجارت ایرانیان

23 نوامبر 2016 ... توسعه صنایع ،نیاز به بهبود کیفیت و خدمات چاپ و پس از چاپ و افزایش تقاضای
بازار ، گروه صفری را بر آن داشت تا با توجه به شناخت مناسب از ...

مقاله ای در مورد تجارت الکترونیک - MASTERIT

مقاله ای در مورد تجارت الکترونیک ... مسائل قانونی و حقوقی و ایمنی پیام رسانی برای
حفظ حقوق افراد ... ضعف قوانین و مقررات حقوقی در گسترش تجارت الکترونیکی.

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرم آباد

مقالات. روند رو به رشد اقتصاد لرستان. روند رو به رشد اقتصاد لرستان حسین
سلاح‌ورزی/ رییس اتاق بازرگانی لرستان دولت تدبیر و امید که ... هفدهمین همایش روز
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا , اینجا ... در
باره انجمن.

حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business

حقوق| مدرسه وکالت و تجارت |School of Law & Business - نفت , اقتصاد , تجارت بین
الملل ... مشاوره بازرگانی,مطالعات تخصصی حقوق تجارت,مقالات - حقوق| مدرسه وکالت و
تجارت ... برچسب ها: درباره استاد کاتوزیان، آثار کاتوزیان، دکتر ناصر کاتوزیان، ...

دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی

صفحه اصلی · اطلاعات نشریه · درباره نشریه · هیات تحریریه · آرشیو مجله و مقالات ·
کلیه شماره های مجله · آخرین شماره · برای نویسندگان · راهنمای نگارش مقاله · راهنمای ارسال
...

مقالات حسابداری - دانلود مقاله

دانلود مقاله در مورد سیستم حقوق و دستمزد از سری مقالات حسابداری با 64 صفحه و ...
دانلود مقاله درباره چرخه بازرگانی حسابداری از سری مقالات حسابداری با 68 صفحه و ...

دانلود مقالات علمی - - دانلود مقاله ISI

2 مه 2013 ... دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی داخلی هستم . ..... سلام من دانشجوی
ارشد مهندسی نرم افزار هستم، 2یا3 مقاله درباره تست جعبه سیاه در مهندسی نرم ...
درخواست دریافت مقاله حقوقی درخصوص حقوق تجارت الکترونیک و بلیط ...

هلدینگ آفریقا: ثبت شرکت | ثبت برند | تغییرات شرکت

خدمات ثبت شرکت و امور حقوقی هلدینگ آفریقا ... متخصص و با تجربه در امور ثبت
شرکت ، ثبت رتبه ، ثبت برند ، اخذ کارت بازرگانی ، ثبت شرکت تضامنی و سهامی
...

تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی - اتاق بازرگانی سمنان

مدارک لازم جهت تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی. کلیه مدارک زیر باید اسکن و در
زمان ثبت نام در سامانه در قسمت پیوست مدارک مورد استفاده قرار گیرد. 1- مفاصا ...

موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر

صفحه نخست · درباره موسسه · مقالات اراضی و املاک · مقالات بازرگانی بین الملل ·
سوالات حقوقی کاربران · ارتباط با ما. شما اینجا هستید: صفحه نخست ...

دانلود ترجمه مقاله مذاکرات تجاری بین المللی - مجله الزویر - ایران عرضه

گرایش های مرتبط با این مقاله: بازرگانی بین الملل، روابط بین الملل، حقوق بین ... is
needed to know the best way possible about the other side of the negotiation.

میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

پژوهش درباره ی ساخت پلتفرم جستجوی پایگاه داده حق ثبت برای ربات های صنعتی
هوشمند. فـرمت ترجمه ... مطالعه درباره موقعیت گره شبکه حسگر بی سیم در محیط جنگل.

دانلود نقشه اتوکدی شهرستان نیر (اردبیل)

تحقیق در مورد تغییر اقلیم

نمونه سوالات پایه اول

دانلود تحقیق ریاضی

مناسب ترين خودرو براي ايران 30 ص

تحقیق در مورد نانو ذرات نقره

تحقیق درباره مقام انساني زن از نظر قرآن 26 ص

تحقیق آماده در مورد شب یلدا

پاورپوینت در مورد جهاني شدن و توسعه 24 اسلاید

پاورپوینت درباره مبانی در MBR

دانلود پاورپوینت صرع - 4 اسلاید

دانلود تحقیق اصطلاحات آمادگی جسمانی در ارتباط با مهارت Skill

تحقیق در مورد بررسي پتانسيل معدني استان ايلام

خشم 27ص

تحقیق در مورد مدیریت منابع انسانی 320 ص (با فرمت ورد)

پاورپوینت در مورد آموزش و پرورش کشور هلند

تحقیق؛ انسان و سرنوشت

سیاه چاله و نسبیت عام

مرجع کامل محاسبات ابری در رشته کامپیوتر

پاورپوینت در مورد معيارهای پذيرش مجله در ISI

تحقیق درمورد عارف قزوینی 10 ص

آموزش اصول حسابداري 18 ص

کارآموزی عمران..

تحقیق در مورد خورشید گرفتگی 7 ص (word)

تحقیق در مورد بوش

پاورپوینت dars pazhohi

دانلود تحقیق در مورد “ طیف نورسنج مدل 6305 ”

تحقیق در مورد جامعه مدني و مشاركت نوجوان 115 ص

پاورپوینت درباره سوء رفتار با زنان

توليد الياف مصنوعي صنایع پتروشیمی ایران 27 ص