دانلود رایگان

مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر درافت تحصيلي در ميان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه - word - دانلود رایگاندانلود رایگان مقاله بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه با فرمت word قابل ویرایش شامل 166 صفحه

دانلود رایگان مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر درافت تحصيلي در ميان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه - word مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر درافت تحصيلي در ميان دانش آموزان دختر وپسر در مقطع متوسطه با فرمت - word قابل ویرایش شامل 166 صفحه
فصل دوم : ادبيات تحقيق....................... 12
2-1- پيشينه تحقيق............................. 12
2-1-1- پيشينه تحقيق درجهان.................... 14
2-1-2- پيشينه تحقيق درايران................... 17
2-2- مفهوم آموزش وپرورش....................... 20
2-3- جامعه شناسي آموزش وپرورش................. 21
2-4- هدف جامعه شناسي آموزش وپرورش............. 22
2-5- نظام جديد آموزش وپرورش درايران........... 24
2-6- نظام آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران..... 26
2-7- آموزش وپرورش دوره متوسطه................. 29
2-8- افت تحصيلي............................... 34
2-9- عوامل افت تحصيلي......................... 48
2-10- بررسي افت تحصيلي وعوامل موثر درآن درچند کشور خارجي 48
2-11- دلايل ترک تحصيل در منطقه خاورميانه....... 51
2-12- افت تحصيلي درچند کشور پيشرفته صنعتي وشيوه هاي مقابله با آن 51.............................................
2-13- مقابله با افت تحصيلي درکشورهاي آسيا واقيانوس آرام 51
2-13-1- اقدام هاي سازماني..................... 51
2-13-2- اقدام هاي تربيتي ..................... 52
2-13-3- اقدام هاي انگيزشي ومادي............... 52
2-13-4- مشارکت اولياء وجامعه محلي............. 52
2-13-5- اقدامهاي غير رسمي..................... 53
2-14- افت تحصيلي درغرب وشيوه هاي مبارزه باآن.. 53
2-14-1- افت تحصيلي وعوامل فردي................ 53
2-14-2- افت تحصيلي وکمبود خانوادگي............ 54
2-14-3- افت تحصيلي وعوامل درون مدرسه.......... 55
2-15- شيوه هاي برخورد با پديده افت تحصيلي درغرب 56
2-15-1- روشهاي ترميمي وجبراني مقابله با افت تحصيلي 56
2-15-2- روشهاي تغيير وتحول بنيادي مدرسه....... 56
2-16- روشهاي اصلاحي ودرمان آموزش وپرورش........ 58
گرايش اول تامل آموزش وپرورش جبراني ، کلاسهاي تطبيقي ، آموزش متقابل و خدمات حمايتي در مدرسه است.
2-16-1- آموزش وپرورش جبراني................... 59
2-16-1-1- برنامه هاي متنوع جبراني............. 59
2-16-1-2- اثرات آموزش وپرورش جبراني........... 60
2-16-2- خدمات حمايتي.......................... 61
2-16-2-1- خدمات حمايتي در فرانسه.............. 61
2-16-2-2- خدمات حمايتي در بلژيک : کلاسهاي تطبيقي 62
2-16-3- آموزش متقابل.......................... 63
2-16-4- جنبشهاي مبارزه با نابرابريها.......... 64
2-16-5- آموزش خانواده......................... 66
2-16-6- پيوند خانه ومدرسه..................... 68
2-16-7- پروژه هاي محلي ومنطقه اي مبارزه با افت تحصيلي 69
2-17- بررسي مساله افت تحصيلي وارائه راه حلهاي پيشنهادي در ايران 72
2-18- خسارتهاي ناشي از شکست تحصيلي درايران.... 77
2-19- راه حلهاي پيشنهادي واجرايي.............. 78
2-20- روش ديگر جلوگيري از افت تحصيلي.......... 79
2-21- رويکردهاي جامعه شناسي به آموزش وپرورش... 83
2-22- مفاهيم کليدي............................ 93
2-23- چارچوب نظري تحقيق....................... 98
نقد وبررسي رويکردهاي جامعه شناسي به آموزش وپرورش
2-24- مدل تحليلي تحقيق........................ 105
2-25- فرضيه هاي تحقيق......................... 106
مدل تحليلي عوامل اجتماعي موثر بر افت تحصيلي
2-26- تعاريف نظري وعملياتي مفاهيم............. 108

فصل سوم : روش شناسي تحقيق.................... 117
3-1- جامعه آماري.............................. 117
3-2- شيوه برآورد حجم نمونه.................... 118
3-3- روش نمونه گيري........................... 119
3-4- واحد وسطح مشاهده......................... 120
3-5- شيوه جمع آوري اطلاعات..................... 121
3-6- اعتبار وپايايي........................... 122
3-7- روش تجزيه وتحليل داده هاي آماري.......... 123
3-8- محدوديتها................................ 123


فصل چهارم : نتيجه گيري ويافته هاي تحقيق
4-1- نتايج توصيفي............................. 128
4-2- نتايج همبستگي ها......................... 143


تحقیق


مقاله


بررسی عوامل اجتماعی موثر درافت تحصیلی در میان دانش آموزان دختر وپسر


هدف جامعه شناسی آموزش وپرورش


عوامل افت تحصیلی


دلایل تر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق در مورد مبدلهاي حراررتي 40 ص

دانلود پاورپوینت کابل زوج به هم تابیده Twisted pair

فایل گزارش کارآموزی رشته عمران ..

دانلود پاورپوینت مواد و مصالح - 314 اسلاید

تحقیق در مورد GPSچيست 15 ص

کاربرد ابررسانا در سیم و کابل

گزارش کارگاه روتور