دانلود رایگان

مقاله عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق - دانلود رایگاندانلود رایگان مخابره و انتقال اطلاعات با بهر گیری از خطوط برق اعم از خطوط انتقال یا توزیع و نیز سیم کشی برق داخلی منازل را تحت عنوان مخابرات با حامل خط بر

دانلود رایگان مقاله عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:41
اهداف پروژه
مخابره و انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و نيز سيم كشي برق داخلي منازل را تحت عنوان مخابرات با حامل خط برق[1] قدرت الكتريكي مي شناسيم.
امروزه با گسترش و تنوع محصولات الكتريكي و الكترونيكي و استفاده از شبكه هاي مخابراتي در ادارات همچنين در منازل، نياز روز افزوني به ايجاد شبكه هاي مبتني بر تكنيك هاي قابل اطمينان و همراه با پياده سازي آسان و كم هزينه احساس مي شود.
تكنيك مخابرة از طريق خطوط قدرت الكتريكي بنابر امكان پياده سازي بر خطوط و كانالهاي آماده و به ويژه در ساختمان هاي پيش ساخته يكي از گزينه هاي موثر و اقتصادي در ايجاد شبكه هاي مخابراتي به نظر مي رسد.
بر اين اساس قصد داريم كه به بررسي پياده سازي بر خطوط و كانالهاي آماده و به ويژه در ساختمان هاي پيش ساخته يكي از گزينه هاي موثر و اقتصادي در ايجاد شبكه هاي مخابراتي به نظر مي رسد.
بر اين اساس قصد داريم به بررسي پياده سازي اين روش جهت ايجاد اتوماسيون داخلي منازل بپردازيم . و در اين راستا چالشهاي پيش رو روشهاي مورد استفاده در پيشگيري و رفع اين موانع را مورد مطالعه قرار دهيم .
اين پروژه به طور ويژه قصد دارد به همراه ساخت ابزار فرستنده و گيرنده با بهره گيري از ميكروكنترل هاي خانواده PIC به ارزيابي پروتكل مخابراتي X10 كه به منظور استفاده در شبكه هاي داخلي منازل طراحي شده است بپردازد.
بر اساس اين هدف، تحقق موارد زير انتظار است:
١-مطالعه خطوط قدرت الكتريكي به عنوان يك كانال انتقال و روشهاي اتصال و انتقال از طريق آن
٢-ارزيابي پروتكل مخابراتي X10 و رصد نمودن چالشها و كاستي هاي احتمالي اين شيوه در جهت دستيابي به شبكة قابل اطمينان، همچنين مطالعة روش هاي قابل ارائه جهت رفع اين نواقص
٣-طراحي و ساخت ما ژول هاي فرستنده و گيرندة مبتني بر روش فوق.
١-٢- سيستم هاي PLC داخلي منازل
برقراري ارتباط از طريق خطوط برق شيوة مفيد و معمولي براي استفادة داخل منازل
مي باشد.
از اين رو برخي از شيوه هاي ارتباطي اعم از پروتكل هاي ارسال و دريافت داده كه به نسبت ساده تر هستند براي استفاده در داخل خانه ها به كار برده مي شود.
برخي از اين سيستم هاي مورد استفاده در ذيل تشريح مي شود.
١-٢-١- CEBus ( (Consumer Electronics Bus
اين سيستم بر مبناي استفاده در شبكه هاي محلي و در منازل طراحي شده است و استانداردهايي را جهت RF و PLC و تعدادي ديگر از شيوه هاي شبكه هاي خانگي ارائه مي كند. كه در مورد PLC، ميزان و نحوة اعمال سيگنال با فركانس معين بر شبكه توسط اين استاندارد، تعيين مي شود.
به عنوان مثال، مقداردودوئي (1) توسط، سيگنال اعمال شده در s100 مشخص مي شود در حالي كه (0) دودوئي با اعمال سيگنال به مدت s200 حاصل مي شود. بنابراين در نهايت با توجه به تعداد كاراكترهاي صفر و يك ارسال شده، وسيلة مورد نظر و نحوة كنترل آن مشخص مي شود.
١-٢-٢- 10-X
10-X، نوعي از استاندارد عملي و قابل اجرا در منازل است اين استاندارد شامل شيوة آدرس دهي به تك تك وسايل قابل كنترل داخل است در اين روش با استفاده از نقاط عبور از صفر حامل( شبكه برق داخل خانه) به عنوان هم زمان كننده (synchronizer) عمليات ارسال و دريافت انجام مي شود چنانکه حضور سيگنال پيوستة KHz 120 به عنوان (١) و عدم حضور اين سيگنال به منزلة (۰) تلقي مي شود در روش X10 ادوات مورد كنترل شامل دو آدرس هستند كه عبارتند از آدرس خانه و آدرس ابزار مورد نظر .
و در نهایت یک آدرس کامل برای ارسال به روش X10 شامل کد شروع، آدرس خانه، آدرس ابزار وآدرس (کد) کارکرد می باشد.
سیستم X10 به گونه ای طراحی شده است که جهت ارتباط دو طرفه دچار محدودیت است. ونیز به نسبت استانداردهای دیگر، ازسرعت کمتری برخوردار است. با این وجود این سیستم جهت استفاده در اتوماسیون منازل، مناسب به نظر میرسد. (در فصل دوم به توصیف بیشتر این سیستم خواهیم پرداخت.)
١-٣- بررسی رفتار سیستمهای مبتنی بر PLC در حضور تداخل، نویز و اعوجاج؛
از آنجایی که سیستمهای توزیع و انتقال انرژی الکتریکی در بر دارنده نویز و تداخل ناشی از سیستمهای الکتریکی متصل یا مجاور به آنها می باشند، طبیعتا محیط مناسبی برای کاربری در سیستم های مخابراتی نمی باشند.
در زیر به برخی از موارد آسیب زا در سیستمهای مبتنی بر PLC اشاره می کنیم؛

نویز و اعوجاج: از جمله منابع مولد نویز در شبکه برق می توان به پدیده کرنا، جرقه، بانکهای تصحیح ضریب توان و برق شکن ها اشاره کرد. البته در شبکه های فشار ضعیف بسیاری ازین گونه نویزها توسط ترانسفورماتورهای مبدّل MV/LV (فشار متوسط به فشار ضعیف) حذف خواهند شد. در نتیجه بیشترین میزان تداخل و نویز در شبکه های خانگی مربوط به ادوات و ابزارالکتریکی مورد استفاده در منازل و ساختمانهاست.
در مورد اعوجاجهای ﻣﺆﺛﺮ در شکل موج باید گفت که اینگونه اعوجاجها معمولا تاٌثیر کمتری بر سیستم های مبتنی بر PLC دارند از جمله این اعوجاجها، بیشولتاژ یا زیرولتاژ شدن لحظه ای و نیز هارمونیک های موجود در شبکه است. هارمونیکهای موجود در شبکه از آن جهت قابل چشمپوشی هستند که در فرکانسهایی بسیار کمتر از فرکانس کار سیستم PLC اتفاق می افتد. آسیب عمده اعوجاج، رخداد تغییر در فرکانس می باشد. چنانچه بسیاری از سیستمهای ساده PLC با استفاده از فرکانس برق شهر اقدام به همزمان سازی میان فرستنده و گیرنده می کنند. بنابرین در سیستمهای مدرن از اتّکا به این روش پرهیز شده است.
۱-٤-بررسي امپدانس و تضعيف در كانال خط قدرت
مشخصة امپرانس يك كابل برق بدون بار با استفاده از مدل توزيع پارامتر استاندارد چنين به دست مي آيد:

كه اين مقدار در خصوص فركانس هاي مورد استفاده در PLC ، تقريباً برابر است با به طوريكه L و C به ترتيب اندوكتانس و كاپاسيتانس خط بر واحد طول هستند .
بنابر وجود ادوات و تجهيزات برقي متصل به شبكه برق نمي توان شبكه متعادلي را انتظار داشت بنابراين به دست آوردن امپرانس با دو خطوط و يا حتي پيشگويي آنها دشوار خواهد بود.
اما با توجه به مشاهدات حاصل شده از امپدانس خطوط در فشار ضعيف مقدار اين امپدانس كم مي باشد .
از طرف ديگر با توجه به نظريه انتقال توان ماكزيمم لازمست كه امپدانس كانال و فرستنده مطابق اين نظريه تنظيم شود كه اين با توجه به مشخص نبودن مقدار امپدانس خطوط ميسر نيست. از اين رو طراحي فرستنده و گيرنده به گونه اي انجام مي گيرد كه كمترين ميزان امپدانس خروجي و ورودي را به ترتيب دارا باشند.
همچنين افت ولتاژ در سيستم قدرت به همراه عدم حصول شرايط انتقال توان ماكزيمم سبب افت و تضعيف شديد در سيگنال مخابراتي خواهد شد.

١-٥-ملاحظات شبكه كوپلاژ
متداولترين شيوة كوپلاژ فرستنده و گيرنده به شكبة برق، شيوة كوپلاژ ديفرانسيلي است در اين روش سيم فاز به عنوان ترمينال ورودي، وسيم نول به عنوان ترمينال خروجي در نظر گرفته مي شود. در مواردي که سيم نول در دسترس نيست، مثل شبكه هاي فشار قوي، خط زمين به عنوان خط ترمينال دوم در نظر گرفته مي شود .
روش ديگر با عنوان كوپلاژ حالت مشرك هر دو خط فاز و نول ترمينال اول استفاده مي شود و خط زمين در طرف ترمينال دوم قرار مي گيرد. البته اين امر در ظاهر در نظر ما ناممكن جلوه مي كند .
زیرا خطوط نول و زمين مستقيماً به ترانسفورماتور متصل شده اند. اما در عمل اندوكتانس ما بين نقطة كوپلاژ و نقطة اتصال كوتاه به اندازه اي است كه امكان انتقال سيگنال را به وجود خواهد آورد.
چنين روشي به دليل ايجاد برخي مشكلات و خطرات کمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.
در عمل جهت ايجاد كوپلاژ از دو روش استفاده مي شود:
١-روش كوپلاژ خازني، در اين شيوه خازن نقش اصلي ايجاد كوپلاژ را بر عهده دارد.
٢-روش كوپلاژسلفي، در اين شيوه با استفاده از يك سلف، سيگنال مخابراتي بر روي شبكة برق قرار مي گيرد. بنابراين با قرار دادن سلف، دو شبكه برق و مخابرات از هم جدا مي شود. توجه به پاسخ فركانس از نكات اساسي در طراحي و انتخاب شبكه كوپلاژ است چنانچه در قسمت گيرنده، داشتن مشخصة پاسخ فركانسي بالا گذر (و در نهايت ميان گذر) جهت حذف حاملHz٥۰و گذراندن سيگنال مخابره شده بدون تضعيف مورد نظر است.
همچنين بايد توجه داشت كه چنين سيستمي نياز به تطبيق امپدانس با امپدانس شبكه برق جهت انتقال بيشينة توان دارد.
بنابراين در طراحي شبكة كوپلاژ لازم است كه ملاحظات بالا در نظر گرفته شود .
اكنون اگر به نحوة طراحي شيوة كوپلاژ سلفي( بدليل ايمني بيشتر) نظري بيفكنيم دو اصل زير حائز اهميت خواهد بود:

1-Power Line Carrier Communication (PLCC).


مقاله عملکرد قدرت الکتریکی در توزیع و انتقال برق


تحقیق درباره عملکرد قدرت الکتریکی در توزیع و انتقال برق


تحقیق درمورد عملکرد قدرت الکتری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه- تحقیق- مقاله- برق- الکترونیک-مخابرات-قدرت

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق. ... عملكرد قدرت الكتريكي در ... انتقال برق ,مقاله ...

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

... عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق عملكرد قدرت ... قدرت الكتريكي در توزيع و ...

پروژه عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

... عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق ,مهندسی ... عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع ...

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق - 41 ص

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق ... ,عملكرد قدرت الكتريكي در ... دانلود مقاله ...

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و ... عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق عملكرد قدرت ...

پروژه- تحقیق- مقاله- برق- الکترونیک-مخابرات-قدرت

انتقال قدرت 1 توزيع و ... شبكه توزيع برق,مقاله ... دانلود مقاله عملكرد قدرت الكتريكي در ...

پروژه رشته برق - عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

... عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال ... خانه » فنی و مهندسی » برق ... مقاله سیستم ...

مهندسی برق قدرت انتقال و توزیع - مقالات برق

مهندسی برق قدرت انتقال و ... مقاله ای در این ... خازنهاي قدرت در سيستم توزيع و ...

پروژه رشته برق - عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

... عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و ... در سایت; سفارش تکی مقاله ... فنی و مهندسی » برق ...

پایان نامه - مقاله رایگان برق دانلود رایگان مقاله برق قدرت ...

مقاله رایگان برق دانلود رایگان مقاله برق قدرت ... انتقال و توزيع ... الكتريكي در ...

پروژه- تحقیق- مقاله- برق- الکترونیک-مخابرات-قدرت

انتقال قدرت 1 توزيع و ... شبكه توزيع برق,مقاله ... دانلود مقاله عملكرد قدرت الكتريكي در ...

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق » …

مخابرهو انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و نيز سيمكشي برق ...

عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق | Filepark

١-١-اهداف پروژه مخابره و انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و ...

بانک مقالات مهندسی برق » بانک مقالات، مطالب، نرم افزارها و ...

... كنفرانسهاي بين المللي برق قدرت . ... سيستم هاي الكتريكي در ابعاد ... انتقال و توزيع: ...

مهندسی برق قدرت انتقال و توزیع - مقالات برق

مهندسی برق قدرت انتقال و ... مقاله ای در این ... خازنهاي قدرت در سيستم توزيع و ...

دانلود تحقیق عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق ...

شرح مختصر:مخابرهو انتقال اطلاعات با بهر گيري از خطوط برق اعم از خطوط انتقال يا توزيع و نيز ...

پروژه رشته برق - عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق

... عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و ... در سایت; سفارش تکی مقاله ... فنی و مهندسی » برق ...

مقاله در مورد ترانسفورماتورهاي ابررسانا برای رشته برق قدرت

... هاي انتقال و توزيع هستند . در ... با قدرت 10 mva و بالاتر عملكرد ... مقاله ای درمورد ic 555(1) برق ...

پایان نامه - مقاله رایگان برق دانلود رایگان مقاله برق قدرت ...

مقاله رایگان برق دانلود رایگان مقاله برق قدرت ... انتقال و توزيع ... الكتريكي در ...

مهندسی برق قدرت انتقال و توزیع - انتقال و توزیع …

مهندسی برق قدرت انتقال و ... قدرت در سيستم توزيع و ... تلفات الكتريكي و در ...

مهندسی برق قدرت انتقال و توزیع - انتقال و توزیع …

مهندسی برق قدرت انتقال و ... قدرت در سيستم توزيع و ... تلفات الكتريكي و در ...

دانلود پروژه رشته برقعملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و ...

دانلود پروژه رشته برقعملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق با فرمت ورد

برق قدرت - انتقال و توزیع

... برق قدرت. ... صنعتي و سيستم هاي انتقال و توزيع را ... در کار خطوط انتقال و در نتیجه بروز ...

مقاله برق و الکترونیک و مخابرات

... نوآوری در خطوط…,مقاله برق و ... قدرت و تشخيص قطعي در ... در بخش توزيع برق و ...

مهندسی برق - برق قدرت - power1.blogfa.com

... استخدامی برق قدرت و ... در بخش انتقال و فوق توزيع: ... شبكه هاي الكتريكي در چند ...

نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق توزيع

دانلود انواع مقاله و ... برق; جزوه; نمونه ... تحقیق نقش توان راكتيو در شبكه هاي انتقال و فوق ...

پروژه عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق ...

وب سایت خبرخوان tsitnews.ir کار خود را از سال 1394 آغاز کرده و کار آن جمع آوری اخبار گوناگون از وب ...

وست ساز – فایل های و پروژه های عالی

مقاله درباره عملكرد قدرت الكتريكي در توزيع و انتقال برق; ... قدرت الكتريكي در توزيع و ...

مهندسی برق - عنوان پروژه های آماده رشته برق (۱۰۰-۲۰۰)

... اقتصادي و عملكرد ... انتقال و توزيع برق انتقال اطلاعات ... در سیستمهای قدرت ...

منبع مقالات دانشجویی برق و الكترونيك - برق قدرت

منبع مقالات دانشجویی برق و الكترونيك - برق قدرت ... در انتقال توان الكتريكي ... انتقال و توزيع ...

پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور

مديريت منابع انساني در سازمانهاي دولتي حسن درویش محمد رسوال الماسی فرد

نمونه سوالات آزمون توانمندسازی نهضت سوادآموزی

پکیج تایپ و ترجمه در منزل با کارمزد عالی

تحقیق در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران را چگونه تمرین کنیم؟

سؤالات استخدام مالیه عمومی و بودجه

دانلودنمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تعالی مدرسه

نمونه طرح درس فارسی هشتم براساس برنامه درس ملی

با مراجعه به منابع معتبر درباره ذخایر بستر دریا چگونگی تشکیل آنها و سازمان های بین المللی بستر دریا اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس ارائه دهید.

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - ماشین نویس (سری دوم)

زبان تخصصی مدیریت بازاریابی حسن حسینی و شهرام جنابی ارشد پیام نور

مقاله درباره پرسش مهر - جواب پرسش مهر 96 رئیس جمهور

کتاب کسب درآمد تضمینی

تحقیق کاربرد ریاضیات در تولید نان از صفر تا صد

دانلودنمونه برنامه عملیاتی طرح تعالی متوسطه اول

پک طلایی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبیر(ویرایش با شیوه نامه جدید اواخر شهریورماه)

نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

دانلود مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور

نمونه سوالات استخدامی علوم آزمایشگاهی

جواب تمارین کتاب Inside Reading 1

خرید فایل کسب درآمد با 60 درصد تخفیف ویژه

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

جواب پرسش مهر سال 96-97 تحمل افکار دیگران و احترام به افکار دیگران

سوالات دوره ی ضمن خدمت شمیم دانش

دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری

جزوه زبان تخصصی دکتر شهربانو ثمربخش تهرانی و دکتر طاهره فیضی به همراه ترجمه کامل

برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژی دکتر لطف الله فروزنده- دکتر امینی-صمد خبازباویل

حل المسایل فیزیک هالیدی جلد2،1 و 3 ویرایش دهم به همراه ترجمه فارسی