دانلود رایگان

پروژه كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم ژنتيك. doc - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه کنترل اتوماتیک فشارخون با استفاده از کنترلر PID و تنظیم پارامترهای آن توسط الگوریتم ژنتیک. doc پرداخته شده است

دانلود رایگان پروژه كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم ژنتيك. doc

نوع فایل: word
قابل ویرایش 120 صفحه

چکیده:
فشارخون بالا زماني ايجاد مي شود كه فشارخون در ديواره رگ ها بيش از حد معمول بالا رود كه اين وضعيت بسيار خطرناك است چون گاهي اوقات تاْثيرات مخرب آن در مرور زمان افزايش مي يابد ، پس ثابت نگه داشتن سطح فشارخون در حالت نرمال حائز اهميت است. کنترل PID به دليل سادگی و مقاوم بودن آن تا کنون در کنترل بسياری از پروسه های صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است. معمولا در کاربردهای صنعتی، پارامترهای کنترلر PID به صورت دستی و با سعی و خطا تنظيم می شود. تنظيم پارامترهای کنترلر به صورت دستی، کارايی آن را به ويژه در شرايطی که زمان اهميت دارد و نيز در مواردی که پارامترهای پلانت از قبل مشخص نباشد، کاهش می دهد. لذا در سالهای اخير کار تحقيقاتی زيادی در زمينه تنظيم اتوماتيک پارامترهای کنترلر PID انجام گرفته و از بسياری از تکنيک های هوشمند مانند الگوريتم های ژنتيک، بهينه سازی انبوه ذرات و... برای تنظيم پارامترهای اين کنترلر استفاده شده است.
در اين پايان نامه، از الگوريتم ژنتيک جهت تنظيم پارامترهای کنترلر PID استفاده شده است. تنظيم اتوماتيک پارامترهای کنترلر توسط الگوريتم ژنتيک، دقت و سرعت کنترلر را به طرز قابل توجهی بهبود بخشيده و انعطاف کنترلر را برای برخورد با سيستمهای مختلف افزايش می دهد. کنترلر PID-GA پيشنهادی ، جهت تنظيم نرخ تزريق دارو به منظور کنترل فشار خون بيمار مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج شبيه سازی ها نشان می دهد که اين کنترلر با دقت و سرعت مناسب، سطح فشار خون بيمار را به حالت نرمال برمی گرداند و تغيير پارامترهای بيمار نيز در کارايی کنترلر تاثيری نخواهد داشت.

مقدمه:
امروزه كنترل اتوماتيك ، نقش مهمي در پزشكي مدرن ايفا مي نمايد. از كاربردهاي كنترل در پزشكي ، سيستم هاي تزريق انسولين[1،2] ، كنترل تنفس[3،4] ، قلب مصنوعي[5،6] و كنترل اندام هاي مصنوعي[7] را ميتوان نام برد.
از ديگر كاربردهاي مهم و حياتي كنترل در پزشكي ، كنترل فشار خون است. بطور ساده مي توان گفت ، فشار خون متناسب با برون ده قلبي و مقاومت رگ ها است ، لذا براي كاهش فشار خون در فشار خون بالا مي توان ، برون ده قلبي و يا مقاومت رگي را كاهش داد.[8] روش معمول براي كاهش فشار خون ، كم كردن مقاومت رگي ، از طريق تزريق داروهاي بازكننده رگ است.
داروي كاهنده فشار خون مورد استفاده در اين پايان نامه ، داروي سديم نيترو پروسايد است كه از طريق مهار پيام عصبي از گره هاي سمپاتيك و پاراسمپاتيك فشارخون را كاهش مي دهد. [9،10]
مي توان گفت ، يكي از مهمترين عوامل در عمل جراحي كنترل فشارخون است.[11] زيرا در اين حالت افزايش فشارخون ممكن است ، به خونريزي شديد و حتي مرگ بيمار منجر گردد. به طور كلي ، مي توان كنترل فشار خون در عمل جراحي را به دو دسته كلي كنترل فشار در حين عمل جراحي و بعد از عمل جراحي تقسيم بندي نمود.
كنترل فشار خون بعد از عمل جراحي ، معمولاً در بيماران قلبي كه عمل باي پس عروق كرونري داشته اند انجام مي گيرد ،[12،13] زيرا در اين بيماران خطر افزايش فشار خون وجود دارد.كنترل فشار خون در حين عمل جراحي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، از دلايل آن مي توان به كاهش خون ريزي داخلي ، آشكارسازي جزئيات ساختارهاي آناتومي بدن كه ممكن است توسط خونريزي محو شده باشند و همچنين تسريع و تسهيل در عمل جراحي ، اشاره كرد.[14]
محققين زيادي در رابطه با كنترل فشار خون به تحقيق پرداخته اند. در اواخر دهه ۱٩٧٠ سيستم هاي كنترل فشارخون گسترش زيادي يافتند. شپارد [15] يك كنترل كننده PID را براي كنترل فشار خون بكار برد ، ولي اين كنترل كننده نتوانست نسبت به اختلافات جزئي پاسخ به داروهاي هايپوتنسيو عملكرد خوبي داشته باشد. استفاده از كنترل تطبيقي توسط ويدرو [16] ، آنسپارگر و همكارانش[17] بررسي شد ، ولي اين روش نيز نسبت به اغتشاشهاي موجود ، كارايي خوبي نداشت. كويوو [18]، سيستم كنترل فشار خوني را در يك سطح پايين نگه مي داشت ولي محدوده فشارخوني كه مي تواست به عنوان مرجع در نظر گرفته شود ، كم بود. فوكوي و ماسوزاوا [19] از منطق فازي براي كنترل فشار خون استفاده كردند ، بطوريكه فشار خون را در يك سطح بالا ، براي بعضي كاربردهاي پزشكي ، كنترل مي نمودند ولي نوسانات به سادگي در پاسخ ظاهر مي شدند ، زيرا وجود زمان مرده در پاسخ را در مرحله طراحي در نظر نگرفته بودند.[47]
الگوريتم ژنتيك ، يك روش بهينه سازي تصادفي است كه ايده اوليه آن از مكانيسم انتخاب طبيعي و ژنتيك تكاملي گرفته شده است ،[20] اين روش بهينه سازي با روش جستجوي موازي از مؤثرترين روش هاي بهينه سازي است.
در اين پروژه ، با استفاده از الگوريتم ژنتيك و الگوريتم هاي هم تكاملي هم كارانه ، كنترل كننده PID بهينه براي كنترل فشارخون حين عمل جراحي طراحي گرديده است. با استفاده از اين روش ، مي توان سطح فشار خون را در سطح دلخواه با خطاي حالت ماندگار صفر تنظيم نمود.
در فصل دوم اين پايان نامه ، در رابطه با فشار خون و روش هاي درمان پزشكي آن صحبت خواهد شد. فصل سوم به بررسي كنترلر PID و الگوريتم ژنتيك و مدل هاي رياضي موجود براي سيستم فشارخون و همچنين تنظيم پارامترهاي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك ، اختصاص داده مي شود. در فصل چهارم الگوريتم هاي هم تكاملي هم كارانه و استفاده از آن ها براي تنظيم پارامترهاي كنترلر PID مورد بحث قرار خواهد گرفت. در فصل پنجم نتايج به دست آمده از شبيه سازي سيستم فشار خون و طراحي كنترلر آن مورد مطالعه قرار گرفته و در نهايت در فصل ششم ، نتايج بدست آمده از اين تحقيق بيان شده و پيشنهاداتي براي مطالعات آينده ارائه خواهد گرديد.

فهرست مطالب:
فصل اول مقدمه
فصل دوم بیماری فشارخون و روش های درمان پزشکی
2-1 مقدمه
2-2 تعريف فشار خون
2-3 انواع فشار خون
2-3-1 علائم
2-3-2 تشخيص
2-3-3 درمان
2-4 افزايش فشار خون
2-4-1 شکل فشار خون بدخيم يا تشديد شده
2-5 عوارض ناشی از فشار خون بالا
2-5-1 نارسايی قلبی
2-5-2 نارسايی کليه
2-5-3 ضعف بينايی
2-5-4 سکته مغزی
2-5-5 حمله گذرای ايسکمی
2-5-6 فراموشی
2-5-7 بيماری عروق قلبی
2-5-8 سکته (حمله) قلبی
2-5-9 بيماری عروق محيطی
2-6 شيوه های درمان فشار خون بالا
2-7 برخی داروهای پايين آورنده فشار خون
فصل سوم استفاده از الگوريتم ژنتيك در تنظيم پارامترهاي كنترلر PID
3-1 مقدمه
3-2 کنترلر PID
3-2-1 مقدمه
3-2-2 اجزاي كنترلر
3-2-3 PID پيوسته
3-2-4 بهينه سازی کنترلر
3-2-5 مشخصات کنترلر های تناسبي-مشتق گير-انتگرالگير
3-2-6 مثالي از تنظيم پارامترهاي كنترلر PID
3-2-6-1 كنترل تناسبي
3-2-6-2 كنترل تناسبي – مشتق گير
3-2-6-3 كنترل تناسبي – انتگرالي
3-2-6-4 اعمال كنترلر PID
3-3 الگوريتم ژنتيک
3-3-1 مقدمه
3-3-2 تاريخچه الگوريتم ژنتيك
3-3-3 زمينه های بيولوژيكي
3-3-4 فضای جستجو
3-3-5 مفاهيم اوليه در الگوريتم ژنتيک
3-3-5-1 اصول پايه
3-3-5-2 شمای کلی الگوريتم ژنتيک
3-3-5-3 کد کردن
3-3-5-4 کروموزوم
3-3-5-5 جمعيت
3-3-5-6 مقدار برازندگی
3-3-5-7 عملگر برش
3-3-5-8 عملگر جهش
3-3-6 مراحل اجرای الگوريتم ژنتيک
3-3-7 همگرايي الگوريتم ژنتيك
3-3-8 شاخص هاي عملكرد
3-3-8-1 معيارITAE


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


ارشد


تحقیق


کاردانی


کارشناسی


داک


کلاسی


ارائه


پروژه


کنترل


اتوماتیک


فشارخون


با


استفاده


از


کنترلر


PID


و


تنظیم


پارامترهایمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه