دانلود رایگان

مبانی نظری،کارشناسی ارشد،معارف اسلامی،پیشینه پژوهش ،تعریف،احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب - دانلود رایگاندانلود رایگان مبانی نظری,کارشناسی ارشد,معارف اسلامی,پیشینه پژوهش ,تعریف,احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب

دانلود رایگان مبانی نظری،کارشناسی ارشد،معارف اسلامی،پیشینه پژوهش ،تعریف،احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب
سرفصل های پروژه شامل موارد زیر است :
فصل دوم - تاريخچه، طبقه بندي، انواع و مشروعيت زندان
2-1 تاريخچه زندان در اسلام و ایران........................ 16 2-1-1 تاريخچه زندان در اسلام........................................................ 16
2-1-2 تاریخچه زندان در ایران............................................. 21
2-2 طبقه بندی زندانیان بر حسب عناوین مختلف............................................. 23
2-2-1 جایگاه بحث طبقه بندی زندانیان در اسلام.............................................. 23
2-2-2 جایگاه بحث طبقه بندی در حقوق ایران....................................... 24
2-2-2-1 عناوین طبقه بندی در حقوق ایران......................................... 25
2-2-2-2 مصوب سازمان ملل در مورد طبقه بندی زندانیان................................. 30
2-2-2-3 نظر فقها و دانشمندان اسلامی در خصوص بحث طبقه بندی..................... 31
2-3 انواع و مدت حبس......................................................... 22
2-3-1 انواع حبس در حکومت امام علی (ع)....................................... 23
2-3-2 انواع حبس از نظر فقهای اسلامی......................................... 33
2-3-3 انواع حبس از لحاظ مدت آن.............................................. 34
2-3-4 مدت حبس از نظر مذاهب چهارگانه.................................................... 34
2-3-5 انواع حبس از نظر کیفیت محافظت و مراقبت از محبوسین........................ 35
2-3-6 انواع حبس از نظر اهداف آن............................................ 35
2-3-7 تقسیم بندی زندان از نظر انگیزه های حبس........................................... 38
2-3-8 انواع زندان ها در آیین نامه ها و مقررات زندان های ایران........................ 39
2-3-9 انواع زندان ها در قرن حاضر........................................................... 39
2-4 مشروعیت حبس در اسلام، حقوق در منابع فقه .......................................... 40
2-4-1 مبانی فقهی حبس........................................................................... 40
2-4-2 مشروعیت زندان از دیدگاه احادیث و روایت................................... ....... 42
2-4-3 مشروعیت حبس در اسلام و قوانین موضوعه......................................... 42
2-4-4 مشروعیت زندان در قرآن کریم.......................................................... 44
2-4-4-1 آیه اول.................................................................................... 44
2-4-4-2 آیه دوم.................................................................................... 47
2-4-4-3 آیه سوم................................................................................... 55
2-4-4-4 آیه چهارم................................................................................. 58
2-4-5 مشروعیت زندان از دیدگاه سنت......................................................... 60
2-4-7 مشروعیت زندان از نظر اجماع......................................................... 63
2-4-6 مشروعیت زندان از نظر عقل........................................................... 64
2-5 امام علی (ع) موسس زندان های اصلاحی................................................ 66
2-5-1 مراحل اصلاح و تربیت مجرمین از دیدگاه امام علی (ع)........................... 66
2-5-2 زندان در حکومت امام علی (ع).......................................... 67
فصل سوم : جایگاه زندان و زندانی
3-1 جایگاه زندان در اسلام........................................................... 73
3-1-1 راه هایی که برای تقلیل زندانی در اسلام پیش بینی شده است..................... 74
3-2 فلسفه وجود زندان................................................................... 75
3-3 اهداف مجازات زندان در اسلام.................................................... 77.
3-3-1 هدف شریعت از اجرای قوانین بشری.................................................. 79
3-3-2 اصول حاکم بر مجازات های اسلامی................................................... 79
3-3-3 دیدگاه اسلام و کیفر حبس............................................................... 80
3-3-4 جایگاه زندان در جایگاه های اسلامی.................................................. 81
3-3-4-1 زمان اجرای مجازات ها............................................................... 82
3-3-4-2 نمونه هایی از زندان های اسلامی.................................................. 83
3-4 جایگاه های زندان در حقوق................................................................ 84
3-4-1 اهداف مجازات زندان در حقوق ایران.................................................. 86
3-4-2 اهداف کلی مجازات........................................................................ 87
3-2 تاثیر محیط زندان بر زندانی................................................................. 88
3-2-1 عوامل ایجاد تکرار جرم در زندان یا همان اثر منفی زندان......................... 89
3-2-2 آسیب پذیری حبس........................................................................ 91
3-2-3 ضرر و زیان های زندان.................................................................. 91
3-3 روش های مختلف اصلاح و تربیت مجرمان.............................................. 95
3-3-1 جایگاه حبس در اسلام.................................................................... 97
3-3-2 اهداف اصلاح و تربیت در اسلام........................................................ 98
3-3-3 روش های اصلاح و تربیت زندانیان.................................................... 100
3-4 کارکردها و پیامدهای زندان................................................................. 104
3-4-1 کارکردهای زندان.......................................................................... 104
3-4-2 پیامدهای زندان............................................................................ 105
3-4-3 محاسن و معایب حبس.................................................................... 107
3-5 دیدگاه موافقان و مخالفان کبفر حبس...................................................... 108
3-5-1 دیدگاه موافقان کیفر حبس............................................................... 108
3-5-2 دیدگاه مخالفان کیفر حبس................................................................ 109
3-6 جایگزین های حبس.......................................................................... 111
3-6-1 مجازات زندان و جایگزین آن............................................................ 112

فصل چهارم : احکام موارد زندان
4-1 احکام زندان در اسلام و حقوق............................................................. 117
4-1-1 حکم زندان در اسلام............................................................. 117
4-1-1-1 تعزیر از دیدگاه لغویان و فقیهان(مذاهب اسلامی)................................ 118
4-1-1-2 فرق میان حد و تعزیر.......................................................... 119
4-1-2 تشویق و تنبیه زندانیان........................................................... 121
4-1-3 صلاحیت مراجع صدور حکم..................................................... 123
4-1-4 حکم زندان و اجرای حد در حرم.......................................... 125
4-1-5 نمونه هایی از احکام زندانیان............................................ 126
4-2 حبس مدیون و متهم از دیدگاه فقه ، مذاهب اسلامی و قوانین موضوعه........... 128
4-2-1 حبس مدیون از دیدگاه فقه............................................... 128
4-2-2 حبس مدیون در مذاهب اسلامی......................................... 129
4-2-3 حبس مدیون از دیدگاه قوانین موضوعه.............................................. 134
4-2-4 حبس متهم............................................................ 135
4-2-4-1 متهم به دزدی............................................................. 136
4-2-4-2 حبس متهم به دزدی تا حضور شهود....................................... 137
4-2-4-3 حبس متهم تا تعدیل شهود................................................ 137
4-2-4-4 حبس متهم مدعی مال....................................................... 138
4-3 موارد و موجبات زندان بر اسلام................................................. 138
4-3-1 زندان در جرایم ضد امنیتی...................................................... 138
4-3-1-1 حبس باغی.................................................................. 138
4-2-1-2 حبس راهزنان.......................................................... 139
4-3-1-3 حبس اسیر............................................................... 139
4-3-2 زندان در جرایم ضد نفس............................................... 140
4-3-2-1 متهم به قتل............................................................ 140
4-3-1-2 کسی که فردی را نگه دارد تا او را به قتل برساند............................... 141
4-3-2-3 آمر به قتل.......................................................... 142
4-3-2-4 حبس قاتل به فرمان مولا................................................ 142
4-3-2-5 فرد یا فردی که قاتل را از دست اولیاء مقتول فرار دهد......................... 143
4-3-2-6 حبس کسی که برده اش را بل عذاب و شکنجه بکشد........................... 143
4-3-2-7 حبس قاتل تا تکمیل شرایط.................................. 144
4-3-2-8 حبس قاتل فراری..................................................... 144
4-3-2-9 حبس قاتل پس از عفو و اولیاء مقتول............................. 145
4-3-2-10 حبس کسی که می خواهد فرزندش را بکشد.................................... 145
4-3-3 زندان در جرایم مربوط به دین.................................. 146
4-3-3-1 حبس برای ممانعت از ارتکاب محارم الهی........................................ 146
4-3-3-2 حبس زناکار با خواهر خویش......................................... 147
4-3-3-3 حبس زن مرتد........................................................ 149
4-3-3-4 حبس ایلا کننده............................................................ 149
4-3-3-5 حبس مظاهر............................................................. 150
4-3-3-6 حبس برای اقدام حد......................................................... 150
4-3-4 زندان در جرایم مربوط به مال.................................................. 152
4-3-4-1 حبس خودداری کننده از ادعای دین................................................ 152
4-3-4-2 حبس غاضب بر خورندهد مال یتیم و خیانت کننده امانت........................ 155
4-3-4-3 حبس عامل خیانت کار................................................................. 156
4-3-4-4 حبس ناقب............................................................................... 157
4-3-4-5 حبس سارق برای بار سوم........................................................... 157
4-3-4-6 مفلس ................................................................................... 158
4-3-4-7 حبس ممتنع از ادعای دین............................................................ 158
4-3-4-8 حبس راهن.............................................................................. 160
4-3-4-9 حبس تارک نفقه........................................................................ 160
4-3-4-10 حبس مدعی علیه منکر وجود محکوم به ....................................... 161
4-3-4-11 حبس نباش............................................................................ 161
4-3-4-12 حبس طرار ، مختلس................................................................ 161
4-3-4-13 حبس کفیل............................................................................ 162
4-3-4-14 حبس ملتوی در محکمه............................................................ 162
4-3-4-15 حبس مدعی علیه که نکول پیشه کند............................................. 162
4-3-4-16 حبس مدعی الیه تا حضور شهود................................................. 162
4-3-5 زندان در شهادت.......................................................................... 163
4-3-5-1 حبس شهود............................................................................. 163
4-3-5-2 حبس شاهد دروغگو.................................................................. 163
4-3-6 حبس تراشنده و از بین برنده موی زنها.............................................. 163
4-3-7 حبس زننده برده خویش................................................................. 165
4-3-8 حبس مردم آزار........................................................................... 165
4-3-9 حبس برای ترک واجبات و ارتکاب محرمات.......................................... 165
4-3-10 حبس ساحر ، کاهن و عارف.......................................................... 166
4-3-11 زندان عالم فاسق ، طبیب ، جاهل و مکری مفلس................................. 168
4-3-12 حبس برای توبه از گناه................................................................ 169
4-3-13 حبس قائلان به خدایی علی( علیه السلام)........................................... 170
4-3-14 حبس برای شراب و مست کننده...................................................... 171
4-3-15 حبس مشروبخوار در ماه مبارک رمضان........................................... 171
4-3-16 حبس آزار دهنده زن خویش.............................................. 172
4-3-17 حبس بنده فراری.............................................................. 172
فصل پنجم : حقوق زنان و زندانی
5-1 حقوق زندانی در قرآن و روایات............................................... 176
5-1-1 ارزش های انسان در قرآن و از دیدگاه اسلام........................................ 176
5-2 حقوق زندانی از دیدگاه اسلام و حقوق موضوعه...................................... 178
5-2-1 قواعدی که اسلام درباره رفتار با زندانیان منظور داشته........................... 181
5-2-2 حقوق عمومی زندانیان........................................................ 181
5-3 مصادیق حقوق زندانی.......................................................... 183
5-3-1 آزادی انجام معامله............................................................. 183
5-3-2 آزادی نکاح یا طلاق........................................................ 184
5-3-3 آزادی شهادت ..................................... 184
5-3-4 آزادی ایراد سخنرانی ، تالیف و نظایر آن................................... 184
5-3-5 آزادی اشتغال به مشاغل مختلف....................................................... 185
5-3-6 آزادی در ورزش............................................................ 185
5-3-7 لزوم توجه به تمایلات و سلیقه های شخصی زندانی................................ 185
5-3-8 حق ملاقات با خانواده.......................................................... 185
5-3-9 تفکیک زندانیان در مورد لازم............................................... 186
5-3-10 حق برخورداری از بهداشت عمومی و فردی...................................... 186
5-3-11 حق برخورداری از خوراک و پوشاک مناسب...................................... 188
5-3-12 آزادی رفت و امد شاگرادان و مستمعان زندانی............................ 189
5-3-13 حق برخورداری از آسایش روحی .................................... 189
5-3-14 حق زنان در زندان........................................................... 190
5-3-15 بازرسی وضع زندانیان..................................................... 190
5-3-16 منع تادیب و تنبیه زندانیان................................................. 190
5-3-17 رسیدگی به جرائمی که در داخل زندان صورت می گیرد......................... 191
5-3-18 حق برخورداری از وکیل................................................. 191
5-3-19 منع مطلق شکنجه............................................................... 191
5-3-20 حق زندانی در آموزش های لازم............................................... 192
5-3-21 حق زندانی در آزادی برقراری ارتباط....................................... 192
5-3-22 حق دسترسی به کتابخانه عمومی و اخبار و اطلاعات............................ 192
5-3-23 آزادی انجام شعائر دینی.................................................... 193
5-3-24 حق شرکت در مراسم اعیاد و مانند آن.................................... 194
5-3-24-1 حق زندانی برای حضور در مراسم مذهبی............................... 195
5-3-25 حق معالجه زندانی یا آزاد سازی............................................. 196
5-3-26 حق زندانی در صورت تبرئه........................................... 197
5-3-27 حق رفاه زندانی.......................................................... 198
5-3-28 حق نفقه زندانی.................................................. 199
5-3-29 حق تعجیل در محاکمه................................................. 201
5-3-30 حق زندانی در مورد همسرش با او.......................................... 203
5-3-31 حق جداسازی زنان از مردان در زندان.................................. 204
5-3-32 جداسازی نوجوانان از سالمندان و مسلمانان از غیر مسلمانان.................. 206
5-3-33 فوت زندان...................................................................... 207
5-4 ارشاد و راهنمایی زندانیان.................................................. 208
5-5 مخارج و مسکن زندانیان.......................................................... 209
5-5-1 مخارج زندان و زندانی در اسلام و حقوق............................................ 209
5-5-2 هزینه زندان و زندانیان در اسلام و روایت............................... 213
5-5-3 کفالت خانواده زندانی........
5-6 ملاقات با زندانی.................................................................... 217
5-6-1 ملاقات از دیدگاه امام علی(ع)..................................................... 218
5-6-2 حق ملاقات با نزدیکان و غیر آنان........................................ 219
5-6-3 انواع ملاقات در زندان....................................................... 219
5-6-4 ملاقات زندانیان در آیین نامه و مقررات زندان های جمهوری اسلامی........... 220
5-7 مرخصی رفتن زندانیان...................................................... 221
5-7-1 دیدگاه امام صادق(ع) در خصوص مرخص زندانیان................................ 221
5-7-2 انواع مرخصی زندان..................................... 222
5-7-3 مرخصی زندانیان در آیین نامه جمهوری اسلامی ایران............................ 222
5-8 کار و اشتغال در زندان................................................. 223
5-8-1 کار از دیدگاه امام جعفرصادق(ع)............................... 223
5-8-2 حق اشتغال برای زندانی............................................ 224
5-8-3 کاریابی جهت زندانیان................................. 225
5-8-4 ایجاد اشتغال برای زندانیان در درون زندان........................................... 226
5-8-5 نکات لازم جهت اشتغال در زندان.............................. 227
5-8-6 انواع اشتغال در زندان............................................. 229
5-8-7 مراحل اشتغال به کار زندانی........................................... 229
5-9 ارتباط زندانی با خارج از زندان............................
5-10 عفو و بخشندگی در زندان.................................................. 232
5-10-1 عفو و بخشندگی در (قرآن ، روایات، سنت و فقه)................................ 232
5-10-2 اقتصاد عفو و بخشندگی........................................ 237
5-10-3 عفو و بخشندگی در قانون مجازات اسلامی........................................ 238
5-11 آینده زندانی.................................................. 238
5-12 آزادی از زندان 239
مشخصات فایل:
نوع فایل: wordمنبع: دارد (فارسی و لاتین)پیشینه پژوهش: دارد(ایرانی و خارجی)تعداد صفحات: 130گارانتی بازگشت وجه: دارد (کیفیت این فایل تضمین شده است درصورت هرگونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می شود)خلاصه مطلب
2-1 تاريخچه زندان در اسلام و ایران
2-1-1تاریخچه زندان در اسلام
روایات فراوانی به طرق گوناگون از پیشوایان معصوین (ع) رسیده است که مجازات زندان را برای به کیفر رساندن بزهکار تجویز کرده اند؛ صاحب دراسات فی ولایه الفقیه روایات دال بر مشروعیت زندان از طریق شیعه و سنی را اجمالاً مستفیض بلکه متواتر می داند( المنتظري، 1408ه، ج2،431-430).
1) عن ابی عبدالله فی حدیث فی السرقه قال تقطع الید و الرجل ثم لاتقطع بعد، لکن أن عاد حبس و أنفق علیه من بیت المال المسلمین ( طوسي، استبصار ، ج4 ، 281).
2) عن زراه عن ابی جعفر(ع) فی رجل امر رجلاً بقتل رجل(فقتله) فقال یقتل به الذی قتله و یحبس الامر بقتله فی الحبس حتی یموت (همان منبع، فروع کافی ، ج7 ،270).
3) عن علی بن الحسین(ع) فی الرجل یقع علی اخته. قال یضرب ضربه بالسیف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد فی السجن حتی یموت( حر عاملي، وسائل الشیعه ، ج 18، 387).
4) عن علی (ع) قال اذا قطع الطریق اللصوص و اشهروالسلاح و لم یاخذوا مالاً و لم یقتلوا مسلماً ثم اخذوا حبسوا حتی یموتوا و ذلک نفیهم من الارض ( بقال، 323 ).
* دكتر عطيه مصطفي در كتاب (نظم الحكم بمصرفي عهد الفاطميين ، بي تا، 289) مي نويسد : زندان به اين صورت كه ما مي بينيم كه متهم يا مجرم در يك مكان تنگ زنداني مي كنند در زمان پيامبر (ص) و عهد ابوبكر نبود، بلكه در آن دوران زندان عبارت بود از: بازداشت شخص و جلوگيري از تصرفات آزاد. اما اسيران جنگي در حظيره هايي كه در كنار مسجد ساخته مي شد، نگهداري مي شدند چون در زمان عمر تعداد جمعيت رو به ازدياد نهاد، زندان مخصوص جهت نگهداري افراد در نظر گرفته شد. از اينجا معلوم مي شود كه رسول اكرم (ص) زندان مخصوصي را براي زندان زنها در نظر گرفت، و چون وضع مالي مسلمانها مساعد نبود ناگزير گوشه اي از مسجد را براي اين منظور تعيين كرد. بعداً كه نياز در اين مورد بيشتر شد مسلمان ها ناچار ساختماني را جهت حبس كردن افراد خطاكار اختصاص دادند و در پرتو احكام و شريعت پيامبر(ص) كه مي بينيم فقها صراحتاً فتوي مي دهند كه زندان زنان با مردان و نيز زندان كودكان با بزرگسالان بايد جدا باشد.
* ابن همام حنفی(1412ق، ج5، ص471) می گوید: در آن دوران، مکانی به نام زندان به مفهوم رایج امروز وجود نداشت، بلکه متخلفین، متهمین و اسیران را در مسجد و دهلیز حبس می کردند، تا این که عمر خانه ای در مکه به چهار هزار درهم خرید و آن را به زندان اختصاص داد. البته گفته شده است که در دوران عمر و عثمان نیز زندان به معنای اصطلاحی اش وجود نداشته است و در زمان خلافت امام علی (ع) بود که نخستین زندان ساخته شد.
* زمخشری (1411ق، 405) در این باره گفته است : علی(ع) نخست زندانی از نی ساخت و آن را (مانع) یا (نافع) نامید. پس دزدان آن را سوراخ کردند؛ بعد از ان زندان دیگر از گل ساخت وآن را (مخیس) نامید.
عمل زنداني كردن در زمان پيامبر اكرم (ص) معمول بوده بي آنكه مكان خاصي براي اين مقصود اختصاص داشته باشد خانه، مسجد، دالان و مكان هاي ديگر از جمله اين ها بود. هدف اصلي از حبس كردن تهديد آزاديهاي شخص و آمد و رفت او بود. كمي محكومان به حبس موجب شد نيازي به ساختن زندان در اسلام نباشد(شيرازي، 87 ). در زمان پيامبر اكرم(ص)حبس زن و مرد به طور جداگانه انجام مي گرفت.
در زمان ابوبکر، نیز وضعیت به همین نحو بوده و از ساخت زندان و زندانی کردن خبری نبوده است. برخی بر این باورند که نخستین زندان را عمر خلیفه دوم مسلمانان ساخت، چون در زمان ایشان اسلام رو به گسترش نهاد و نیاز به مکانی برای زندای کردن متهمان و متخلفان به طور جدی احساس شد، وی خانه ای از صفوان بن امیه به چهار هزار درهم خرید و آن را به زندان اختصاص داد(مصطفی، بی تا، 68).
در زمان پيامبر (ص) و ابوبكر جايي را در تاريخ به نام زندان نمي شناسيم، در آن دوران متهم را در مسجد حبس مي كردند و طرف دعوي او و يا نماينده اش را، ملازم او قرار مي دادند تا نتواند دست به فرار بزند. منظور پيامبر(ص) از اين عمل اين بود كه متهم از آميزش با ديگران باز دارد، و هر گاه متهم به جايي مي رسيد كه سزاوار حدي از حدود الهي مي شد، فورآً و بدون درنگ در باره اش اجرا مي گرديد، تا اينكه در زمان عمر بن خطاب محلي جهت حبس كردن مجرمان تعيين گشت(صبحي صالح ، بيروت، 321 ). زنداني كه عمر بن خطاب تأسيس كرد و بعدا به نام زندان عارم ناميده شد بلكه، به طور قطع محل آن در مكه بوده ولي از نطر تاريخ در كدام قسمت مكه قرار داشته شناسايي نشده است.(وائلي ،1362، 131)
آن گونه که از متون تاریخی بر می آید، پيامبر اكرم(ص) اسیران جنگی را در بین مسلمانان تقسیم می کردند و نگهداریشان را به عهده آنان می گذاشتند، در پاره ای اوقات نیز متهمان و اسیران


مبانی نظری


کارشناسی ارشد


معارف اسلامی


پیشینه پژوهش


تعریف


احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نمونه سوالات استخدامی بهداشت محیط

دانلود مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال 96-95 براساس طرح تدبیر(ویرایش با شیوه نامه جدید اواخر شهریورماه)

خرید فایل کسب درآمد با 60 درصد تخفیف ویژه

علائم راهنمایی و رانندگی به زبان فارسی ، انگلیسی و عربی

سوالات دوره ی ضمن خدمت شمیم دانش

دانلود طرح درس سالانه – ریاضی – پایه اول دبستان

مجموعه کامل سوالات استخدامی قوه قضاییه - متصدی امور دفتری

حل المسایل فیزیک هالیدی جلد2،1 و 3 ویرایش دهم به همراه ترجمه فارسی

تحمل و احترام به افکار دیگران را تمرین کنیم

نمونه سوالات اتاق اصناف

جدول طرح درس سالانه همه دروس پایه چهارم دبستان سال تحصیلی 96-97

پاورپوینت مردان مبارز.زنان قهرمان(درس ششم دفاعی نهم)

نمونه سوالات استخدامی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درس پنجم (رهبری در عصر غیبت)-پیام آسمان نهم

دانلود سوالات ضمن خدمت راهیان نور

نمونه سوالات دوره ضمن خدمت راهبری هوشمند سازی مدارس

نظام اداری در سیره و سنت نبوی دکتر حمید زارع

جزوه خلاصه تست نمونه سوال تئوري سازمان ساختار و طرح سازماني رابینز تالیف الوانی و دانایی فرد

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیام نور

پاورپوینت درس ششم دین و زندگی یازدهم (پیشوایان اسوه)

تحقیق در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟

جزوه‌ بهترین مطالب و نكته های طلایی آموزشی انگلیسی دارای 50%تخفیف

گزارش کار تهیه ی بنزوفنون اکسیم

میان ترم شیمی عمومی/با پاسخ - دانشگاه صنعتی شریف

سوالات استخدامی قوه قضاییه ماشین نویس

پاورپوینت درس پنجم دین و زندگی یازدهم (امامت،تداوم رسالت)

طرح درس سالانه ی ادبیات فارسی یازدهم

پاورپوینت دوران دفاع مقدس درس پنجم دفاعی نهم

مجموعه کامل سوالات و جزوات استخدامی قوه قضاییه - دروس عمومی